Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1798-02-27)

Samme til samme.
Kiøbenhavn den 27de February 1798.

Kiereste Broder!

Din Tale 1) blev i Aftes oplæst i Selskabet for Sandheden; den blev derpaa, efter Lovene, sat paa Listen af de indleverede Arbeider; den 12 Marts har vi nok et Møde, for at votere paa de Stykker der endnu behøves til at complettere det første Hæfte, der skal være færdigt sidst i Marts Maaned. Til de ti første Ark vare deels Biedragene aftrykte, deels valgte, førend dit indkom, nu har vi altsaa kuns 2 Ark tilbage. Meere altsaa herom en anden Gang.

Kammerjunker Sehestedt havde allereede for længe siden gjordt mig meget nysgjerrig efter at læse din Tale, og den har fuldkonunen tilfredsstillet mig.

At jeg søger det nu som vakant erklærede Notarii publici Embede begriber du vel; men du vil ogsaa begribe at jeg ikke faaer det, naar jeg fortæller dig, 10 at jeg ikke har sat min Fod desangaaende hos nogen Mand i Velten eller i noget Forgemak. 2° at man har befalet forrige Consul i Tunis Olsen at søge Embedet, uagtet han krymper sig haardeligen derved, da han, saa længe som Smiths 2) er til, umueligen kan bringe 100 Rd. ud af det, efter at have betalt sine Afgifter og sit Comptoir. Denne Beregning har s. 23 jeg gjordt for Cancelliet, og den er uimodsigelig; jeg har derhos viist at jeg, der i alle Tilfælde beholder hvad jeg har, er den eeneste der paa de fastsatte Bilkaar, kan modtage Tjenesten; men hvad hielper det? Man giver heller Tjenesten til en Rakker end til mig. Ja maaske man endog lader Olsen beholde sin Pension af 800 Rd. saa længe Smith lever.

Min Kone hilser dig og din Hustrue paa det kjerligste, og næst samme Hilsen fra mig er jeg

totus tuns
P. A. Heiberg.