Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1798-08-18)

Samme til samme.
Kiøbeuhavn den 18 de August 1798.

Jeg har modtaget 2 Breve fra dig, det eene med Posten, hvis Indhold strax blev sendt til Holbeck i Nyehavn, og det andet med Schwar 1) , som jeg erfarer at man har forgudet i Odense. Det gjør mig ondt; thi uagtet ingen kan meere agte Schwar end jeg, saa kunde det vel hende sig at saadant gjorde ham større Skade end Gavn, fra meere end een Side betragtet; og efter mine Tanker knude den heele Seene staae meget passelig i Siegfried von Lindenberg. 2) Man har fortalt mig at Thessen er død; det vil jeg vel troe, men at han er begravet har jeg ondt ved at troe, da jeg ikke formoder at der i Fyen sindes Bræder s. 24 lange nok til hans Ligkiste; maaske har man hugget ham over. 1)

Som en splinternye Nyehed kan jeg fortælle dig at Hauch er, efter egen Begjering, afgaaet som Theater Directeur, og har faaet General-Major Walterstorff og Baggesen til Efterfølgere.

Jeg undrer mig over at du, i Bogen som Schwar havde med, ikke har fundet en Silhouette, som jeg havde indlagt deri med megen Fliid, paa det at den ikke skulle forkomme; det var din Silhouette, som min Kones Søster Hanne havde klippet efter Imaginationen, og som vi alle fandt at ligne dig meget. Jeg skrev ikke et Ord derom i Brevet, af Aarsager som du let begriber.

Min Striid med Ridder Olsen er, som du vil see af Avisen, fra min Side tilende. Han havde underhaanden truet med at komme frem med nogle af mine Oversættelser. Jeg blev meget flau, da det ikke skeede; thi jeg ønskede intet meere, for at faae Anledning til at skrive imellem 1 og 2 Ark endnu i den Materie; men da han i sit sidste Opus 2) handler, paa Flosklerne nær, blot defensive, saa er jeg nødt til at tie, i hvor vigtigt det endog i adskillige Henseender var mig at komme endnu engang til Orde.

Min Kone. der ligger paa Landet hilser dig og din Kone og Børn, ligesaa venskabelig Hilsen anmeldes fra mig og Johan Ludvig.

Salut & fraternité
P. A. Heiberg.