Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1799-02-19)

Samme til samme.
Kjøbenhavn d. 19. Februar 1799.

Jeg sender dig herved dine Dokumenter, og min Oversættelse deraf. I Følge den derpaa tegnede Qvittering har jeg debiteret dig for 2 Rd. 24 ß, som du behager at modtage af Vedkommende.

Rahbek har bedet mig hilse dig og sige, at din Ansøgning er afgaaet med Skole-Commissionens brillianteste Anbefaling, og at det vil ikke fejle at den jo maae blive bevilget. Gid jeg ligesaa vist maatte blive Raadmand, naar jeg eengang faaer i Sinde at søge denne Post!

Nyeheder er her ikke, men vel Rygte om Nyeheder.

Saalænge som de kuns ere Rygter, vil jeg ikke fylde Papiret dermed. Naar de blive til Virkeligheder faaer du dem nok at vide, de ville da sikkerlig interessere os begge. 1)

Jeg venter mig din Underretning om hvorledes jeg skal bære mig ad med de 2 Bøger som jeg sidst skrev dig til ont. Ogsaa venter Selskabet noget fra dig saasnart som din Tid vil tillade dig det.

Min Kone befinder sig ret vel, naar jeg undtager af og til lidt Tandpine; dog langt sra ikke som i Fjor. Hun og Johan Ludvig hilser tilligemed mig din Kone og Børn og dig selv. Lev vel!

Hilsen og Broderskab
P. A. Heiberg.

s. 26 At der er beskikket 2 nye Translateurer det har du da vel seet af Aviserne. Det er sikkert ikke skeet enten for at sye Notarius Olsen Puder under Armene, eller for at beklippe mine Indkomster. Sat sapienti.