Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1799-06-15)

Samme til samme.
Kjøbenhavn den 15 de Juny 1799.

Kjereste Broder!

Dit Brev med indsluttede Biedrag til Selskabet for Sandhed (hvilket sikkert vil være velkommen,) har jeg modtaget, og skal dermed besørge det fornødne. At jeg har Hænderne fulde mærker jeg at du indseer, men jeg har sandelig langt meere end du troer. Min første Bataille med Skibsted vandt jeg i Mandags 8 Dage i Hof og St. Retten, der afsagde en Kjendelse, der var skrevet, som om man havde ladet mig selv skrive den. 1) Jeg er overbeviist at den endelige Dom vil blive ligesaa favorabel. Høyeste Ret — ja, derom suspenderer jeg mit Judicium. Hvad Schønheyder 2) har skrevet vil jeg her ikke tale om. Spørg Iversen! han, og mange foruden ham, have hos mig seet et originalt authentisk Dokument, som Sch. nok ikke troer s. 27 at jeg kan have. Det gjør mig virkelig ondt, at jeg nødes til inden kort Tid at prostituere ham og fleere med ham. Men hvorfor skriver han imod sin Overbeviisning? og at han har gjordt det, deri ligger nok det værste af mit Beviis.

I Sommer maae du ingenlunde vente min Kone og mig til dig, saa gjerne som vi endog ønskede det. Jeg tør ikke være een Nat fra Byen i denne Tid, da det sikkert ville skade mig i Retten i Henseende til den Anstand som jeg behøver til mit Forsvar. Du og din Kone og Børn skal have megen Tak for Indbydelsen, den vi sikkert havde benyttet os af naar Cancelliet havde tilladt det.

Nu siges der at Reventlow skal i Cancelliet, og Hauch i hans Sted i Rentekammeret.

Olsen beder jeg hilse. En Mand af Rossings Clique har mishandlet ham (formodentlig Kruse l Forfatteren af Emigranterne.) han skal ikke tabe Modet derfor. Ogsaa jeg tør troe at have nogen Dramatiske Kundskaber og Smag. Jeg saae ham begge Gangene; og skulle han nogensinde trænge til min Dom om ham, da skal jeg give ham den,: at jeg var særdeeles vel tilfreds med ham. Sig ham det i mit Navn. Jeg sætter ham just endnu ikke ved Siden af de to gamle Skuespillere hvis Roller han har spillet; men det vil blot berve paa ham eengang at komme til at staae der.

Min Kone ligger nu og fryser uden Porten. Hendes Fader har bygget et Værelse expresse til hende. Hun s. 28 hilser paa det kjerligste dig og din gode Kone, tilligemed Johan Ludvig og mig der forbliver

din oprigtige Broder
P. A. Heiberg.

Fru Kellerman 1) ventes hver Dag.