Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1799-07-29)

Samme til samme.
Kjøbenhavn den 29 de July 1799.

Herved sender jeg dig de tree Qvitteringer for de 209 Rd. samt det nye Hæfte af vores Selskabs Skrifter, hvori du vil finde eet lidet Bidrag fra mig.

I Dag er mit sidste Continuations Indlæg indleveret i Retten. Nu faaer man da see hvad og hvorledes Skibsted svarer. Alle mine 3 Indlæg siden Kjendelsen blev afsagt udgjøre tilsammen 52 Ark skrevet. Du har vel allereede seet Begyndelsen deraf, eller det første Afsnit, som begyndtes i Nr. 13 og endtes i Nr. 19 og altsaa vil du see at min Sag ikke har noget farligt Udseende. Professor Baden 2) har havt fat paa mig i sin Universitets Journal, jeg skal tage fat paa ham igjen i Læsning for Publikum, og vise at han ikke er noget Orakel. Schønhejder har faaet lidt i de lærde Tidender, 3) hvori han har ladet indføre et flaut Forsvar. Jeg har nu samlet alle Akterne i s. 29 Kroemandens Sag, og disse ere under Pressen. Det moersomste er, at der, i Følge Angivelse og et optaget Politiesorhør, er nu anlagt Sag imod Christian Colbjørnsen for ulovligt Kroehold i Nærum. Forhøret desangaaende venter jeg med bet første at faae, da bet skal blive trykt. Den Process jeg nu har og fører selv, forlænger mit Liv; thi den har overmaade meget forbedret mit Humeur, der forhen ikke just var med det beste.

I næste Uge rejser min Koue og jeg til Wordingborg; gid vi ogsaa kunde reise til Odense, men det forbyder sig selv i Aar af mange Aarsager.

Din Kone og Børn hilses paa det kjerligste fra mig og min Kone med hendes heele Familie. Glem ikke at hilse Schwar og at skjelde ham ud, han veed nok hvorfor. Jeg formoder at han endnu er i Odense.

Salut & fraternité
P. A. Heiberg.