Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1800-02-01)

Samme til samme.
Kjøbenhavn den 1. Febr. 1800.

Dette bliver formodentligen det sidste Brev som du faaer fra mig førend du seer mig selv hos dig. I Henseende til Formaliteterne ved min Rejse veed jeg endnu ikke hvad Kongens høye Raad har besluttet, men i Henseende til Materialia veed jeg at jeg har bestemt min Afreyse til Torsdag eller Fredag i denne Uge, rimeligviis Fredag Aften, dog er det mueligt at Afreyfen kunde skee en Dag eller to før. 1) Jeg vil altsaa gjemme til mundtlig Samtale hvad jeg kunde have at sige dig, og blot melde dig at vi leve vel allesammen. Vores Moder er her hos mig, og har bedet mig gjøre hendes Undskyldning hos dig fordi hun ikke har skrevet dig til og takket for de 20 Rd. som hun har faaet af Reetor Stoud. Aarsagen er at hun havde faaet Halvparten af Stoud som et Laan, og han nævnede ikke et Ord om dig eller din Ordre til ham, førend s. 37 et Par Dage før hun reyste herind, da Stoud bragte hende Resten og sagde at det heele var fra dig. Hun vil med det første selv skrive dig til derom.

Din Kone og Børn samt du selv hilses paa det kjerligste fra os alle. Lev vel til vi sees.

i Hast.

Hilsen og Broderskab
P. A. Heiberg.