Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1800-03-07)

Samme til samme.
Hamburg den 7de Marts 1800.

Imod Formodning opholder jeg mig endnu her, formedelst en stærk Forkjølelse og Rheumatismus, der har sat sig i mit eene Veen, og hvorover jeg har maattet bruge Medikamenter, holde mig inde og tildeels i min Seng siden i Mandags. Forresten er jeg frisk og vel, og maae tilstaae at jeg ved Hielp af den Hollandske Legations Sekretær, der viser mig overmaade megen Artighed, er bleven bekjendt med den beste Deel af Hamburgs Indvaanere, og har lært denne lumpne Bye at kjende, blot fra den glimrende Side. Artigt nok er det at det Handelshuus paa hvem jeg har Creditiv, bekymrer sig aldeeles intet om mig, hvorfor jeg ogsaa har besluttet slet ikke at bruge mit Creditiv, da jeg kan faae Penge hos Postmesteren Justitsr. Albrecht og endnu et Par andre. Et af de interessanteste Bekjendtskaber som jeg har gjordt er med en af Moses Mendelsohns Døttre, der er gift med en Jøde ved Navn Meyer. Det er et overmaade got Huus, og jeg har general Invitation der til alle Tider. Ligeledes hos en Kjøbmand ved Navn Schumacher hvor jeg er indbuden til at s. 38 spise hver Løverdag og Mandag Middag. 1) Her kommer den bekjendte Engelske Theater Digter Holcroft 2) , Doctor Wendeborn, der har skrevet en Reise i Engelland, og mange fleere brave Mænd, alle Republikanere, thi disse faae altid lettere Entrée i ovenmeldte Huse end andre. Videre kommer jeg hos den gamle Doctor Reimarus, hvor jeg har seet den bekjendte Lady Fisgerald, hvis Mand toeg Livet af sig i den Irlandske Rebellion. 3) Denne lille Upasselighed nøder mig til at blive her noget længere end du veed at jeg havde foresat mig, for at indhente hvad jeg har tabt, og gjøre nøyere Bekjendtskab med disse Folk. Ogsaa skal jeg gjøre Bekjendtskab med Domprovst Meyer, som har skrevet de bekjendte Breve over Paris 4) .Han skal være en meget interessant Mand. Klopstock faaer jeg vel ogsaa besøge, skjøndt han er, fra ingen Side betragtet, min Mand. Büsch og Ebeling vilde jeg heller besøge, men det er ubehageligt at conversere dem, da de ere stokdøve begge to. Licentiat Nemnich, som jeg har staaet i Correspondence med, og hvem jeg har leveret Biedrag til hans store Værk Catholicon 5) , er ogsaa een af dem, der viser mig stor Artighed. De fleeste af disse Folk besøge mig næsten hver Dag, saalænge s. 39 jeg ikke kan komme ud, og desforuden nogle Landsmænd, saasom Albrecht, Lieutenanterne Rathsack og Bager, samt Doctor Mangors Søn, der er Fuldmægtig hos Peschier. Boghandler Villaume kommer ogsaa ofte til mig, og laaner mig hvad Bøger jeg vil have. Naar du nu lægger hertil de Franske Komedier, der moere mig overmaade meget, saa seer du, at jeg kand leve ret got her for eu kort Tid, men dyrt er her som i Helvede, thi med al muelig Deconomie kan jeg ikke komme ud med 3 Rd. om Dagen.

Da jeg gjerne inden min Afreise herfra ønskede at høre noget fra dig og din Familie, saa tjen mig i at skrive mig et Par Ord til under nedenstaaende Adresse. Hils din gode Kone og dine Børn, samt alle Venner fra mig. Jeg vil haabe at Feldtherren 1) har bragt dig min mundtlige Hilsen. Undskyld at jeg ikke frankerer mine Breve; det skeer for en Sikkerheds Skyld, for at min Leyetjener ikke skal beholde Postpengene.

i største Haft.

Hilsen og Broderskab
P. A. Heiberg.

Addresse

à Mr. P. A. Heiberg.
chez le Citoien Reinhold Secretaire de Legation de la Repu-blique Batave
à Hambourg.