Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peder Wilken Heiberg (1801-11-28)

Af et Brev fra P. W. Heiberg 1) til Ludvig Heiberg.
Kiøbenhavn d. 28de November 1801.

. . . . . Da ieg forleden Aften var hos Hornemans, fortalte I. K. Høst, som ogsaa var der, som en vigtig Nyehed, at P. A. Hb’s Kone vilde skilles ved sin Mand, og at Andsøgningen desangaaende alt var i Cancelliet; Aarsagen skulde være at hun skal giftes med en Baron, hvis Navn ieg nu ikke erindrer, samt at dette foraarsagede at han nu ikke vilde komme hertil, som han ellers kunde. Jeg har ikke taget i Betænkning at tilmelde Dem denne, som ieg ønsker og haaber usandfærdige, Hr. Høstes Fortælling, thi dersom Tingen forholder sig saa, da formoder ieg De enten allerede veed den eller snart vil saae sikker Efterretning derom, og er den usand, fortiente Hr. Høst en Revselse derfor. Jeg har hverken før eller siden hørt noget fortælle derom. . . . .

Deres
bestandig hengivne og meget forbundne
P. W. Heiberg.