Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Inger Margrethe Heiberg (1807-05-14)

Til L. Heiberg fra hans Moder.
Wordingborg d. 14. Mai 1807.

Kiæreste Søn

….. Hvad Din Broder er bleven stødt over kandieg ikke viide, da Hand ikke har udladt sig for mig. naar ieg faaer noged Brev fra Ham der kand interressere Skal ieg ikke efterlade at tilsende Dig det.

I Henseende til det Gode Hand viiser imod mig da har ieg ikke Aarsag at klage. Hans Gaver er ikke bestemt, men kommer naar Leilighed dertil gives, saalænge Hand skal Reise gaaer der meere med end naar Hand var i Paris. Hans Klæder maae nødvendig koste meer end ellers; da Hand for det meeste er hos Hertugen. 1) Sønnen at holde s. 102 i Kiøbenhavn med Kost, Klæder, og Information, medtager en god Skilling da Hand ikke sparer noged som kand være til Nytte for Ham.

Hvor megen Gage Hand faaer er mig ubevidst, det er ikke at tvivle paa den io maae være god.

Nu er min mand og ieg Gud skee tak ved temmelig god Helbred, næst dee kiærligste Hilsener fra min Mand og mig for kiære Søn, Din Gode Kone og kiære Børn, er ieg uforanderlig Din hengivne Moder

I. M. Steffens.

P. A. Heibergs Understøttelse til Moderen antog senere en fastere Charakter, idet han hvert Quartal gjennem sin Ven Directeur Schultz, der overhovedet tog sig af hans Pengesager, udbetalte hende 20 Rdlr. ; efter SchultzʼDød i December 1817 traadte hans Enke i hans Sted, som det ses af følgende Brev.