Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Inger Margrethe Heiberg (1818-04-15)

Samme til samme.
Wordingborg d. 15de April 1818.

Ktæreste Søn

. . . . fra Din Broder har ieg ikke havt noged Brevsiden Sept: f: Aar; i Dec. Måned læste ieg den for mig ubehagelige Tidende i Aviserne at Directeur Schultz I Kiøbenhavn var Død, det var min Søns Comissionair og i den Andledning var det min Søn havde Andmodet Sal. Schultz, at tilsende mig qvartaliter 20 Rbdlr enten der kom Brev fra Ham eller ei. det har væred dengang at Sal. Schultz I et heelt Aar ikke har seed Brev fra min Søn, s. 103 som Han selv har tilskreved mig, men ieg har ligefult til rette Tid faaed hver qvartal hvad mig var tilstaaed undertiden meer naar min Søn tilforn havde tilmeldt ham det. imidlertid var ieg meged bekymred over dette, men Gud skee tak han opvakte Enken at træde i Mandens Stæd. da Hun kordt for Juul tilskrev mig et meged Artig Brev, hvorudi Hun meldte Hendes Mands Død. og for det venskab der havde væred imellem Ham og min Søn havde Hun loved for Estertiden at vedblive ligesom Hendes Sal. Mand. med samme sendte Hun mig 20 Rbdlr. da qvartalen paa den Tid var udløbed. nu fik ieg Brev af 31 Martii ligeledes med qvartalen. og derudi var hun saa Artig at melde at Hun om 14ten Dage agtede at tilskrive min Søn, ieg har benytted mig af den Artighed, og tilskreved min Søn under Hendes Couvert, da ieg Andsaa det som et tilbud at Hun vilde modtage dee Breve ieg indsendte til min Søn ligesom Hendes Sal. Mand.

. . . . . Din Broder har tilsendt mig en Bog, Han harudgived i Andledning af Norge, trykt i Christiansand 1817. ieg veed ikke om Du har hørt tale om den Bog, Titlen er denne: Betragtninger over National Repræsentationenunderenkonstitutionel monarkisk Regiering.denne Bog vilde jeg gierne tilsende kiære Søn men Transporten er maaskee lige saa dyr som Bogen, nu veed ieg ikke meer for denne gang at melde, dee kiærligste Hilsener fra min Mand og mig for kiære Søn, Din gode Kone; og kiære Børn. lev alle saa vel som kandønskes af Din

bestandig hengivne Moder
I. M. Steffens.

s. 104 Af de S. 100 omtalte 3 Breve fra P. A. Heiberg til hans Moder lader jeg her de to følge, da de synes mig at have nogen Interesse dels formedelst enkelte Ytringer deri dels ogsaa paa Grund af deres hele Tone. Det tredie, dateret Warschau Juledag 1806, omhandler Hʼs Rejse og Ophold i Polen med Talleyrand, og da det ikke giver synderlig andet, end hvad man kan læse derom i hans Erindringer, har jeg troet at burde udelade det her med Undtagelse af et lille Brudstykke, der angaar Forholdet til hans Moder.