Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Inger Margrethe Heiberg (1817-03-05)

Til L. Heiberg fra hans Moder.
Wordingborg d. 5te Martii 1817.

Kiæreste Søn

....... fra Din Broder havde ieg Brev i efter-Aared,da ieg i 1½ Aar ikke havde hørt noged fra Ham. Han beklager sig meged over sine Øynes Svaghed, hvilked var Aarsag at Han ikke Skrev saa ofte som Han ønskede, da han bestandig måtte i sine Forretninger Skrive hvilked meged svækkede hans Syn. Han Skriver at Han for omtrent s. 112 1 Aar siden har tilskreved Dig men ikke hørt nogedfra Dig. dog haabede Han at Du levede vel hvilked ieg lod Ham vide tilligemed Din ældste Datters Giftermaal 1) Han beklagede sig og over betydelig Tab Han har lidt ved at laane penge ud til bekiendte Venner men har misted dem. 2) det giør mig ont om Han i tiden Skulde udsettes for Mangel som ieg dog ikke vil haabe. Gud veed hvad hans Søn vil Applicere sig til. Han begynte at Studere Medicin om Han fortsetter det veed ieg ikke, af Aviserne har ieg seet anmeldt Comoedier med videre, Han har udgived, om det er til hans Lykke i tiden forstaaer ieg ikke. Han begynder hvor hans Fader har Slupped, men har ingen Grundvold at bygge paa til at komme i Levebrød. dette troer ieg ikke vil befordre Ham til andet end at udsette sig selv for de Fortrædeligheder som kand undværes. hans Faders Exempel kunde være nok til at tænke paa noged Alvorligt inden Han begynder paa det som er et uvis levebrød.

lev nu bestandig vel min kiære Søn hils Din Gode Kone og kiære Børn fra min Mand, og Din bestandig
hengivne Moder
I. M. Steffens.