Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Inger Margrethe Heiberg (1817-04-12)

Samme til samme.
Wordingborg d. 12te April 1817.

. . . . . hvad Johan Lndvig tænker i tiden at blivetil, veed ieg ikke, det giør mig meged ont for Ham da Han giør sin Fader Sorg, og altsaa ikke kand vente den s. 113 Hielp somvirkelig vilde Skee, naar Han fortsatte sine Studeringer i det Fag hvor Han i tiden kunde vente at blive en duelig Mand. ieg Skrev baade Ham og hans Moder til i Vinter og deri meldte omtrent hvad ieg nu har Skreved, men jeg har ikke siden hørt noged fra Dem. ieg har faaed et par af hans Skrifter til laans her i Byen som jeg har læst, men ieg finder ikke nogen Smag deri, ieg vil nok troe at ieg ikke forstaaer at bedømme dem, paa den rette maade. at Skrive Comoedier, og Poesie 1) vil nok blive et smalt leve brød i tiden. . . . .