Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Inger Margrethe Heiberg (1818-06-17)

Samme til samme.
Wordingborg d. 17de Junii 1818.

. . . . . fra Johan Ludvig har ieg ikke haft Brev Imeere end 1 Aar. Han er ventelig bleven fortrydelig paa s. 114 mig da iegraadede Ham fra ikke at Skrive noged afdet der kunde være Ham meere til Hinder, end at forfremme hans lykke i tiden, ieg har hørt fortælle af Fremmede at Han agtede at besøge sin Fader i Paris og i den Andledning at Reise Udenlands, paa den Grund Skal Han have søgt om at faae et Reise Stipendium, men det er bleved Ham nægted, og synes troeligt, da Han ikke er meer end Hr. Doctor philosophie, og den blotte Tittel kand vel ikke forskaffe Ham noged leve brød i tiden. . . . .

8

Endnu skal anføres en Udtalelse af den gamle Moder i Anledning af den ovenfor berørte Uenighed mellem Brødrene, hvorom de følgende Breve handle. Hun skriver d. 20. Juni 1812: „Det fornøyer mig meged at Du vg Din Broder nu Skrive hinanden til. ieg har haft megedont af den Misforstaaelse der var kommed imellem Eder. ieg Skrev Ham til i Haab at Han Skulde forandre sine Tanker da Han virkelig hafde Uret paa sin Side. og det var kommed af en Meening i et Brev til Ham som Han andtog i en langt anden Forstand end det virkelig var”.