Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1813-02-08)

Samme til samme.
Paris den 8de Februar 1813.

Duvilhave modtaget gandskenyelig, kjere Broder,et Brevframig, som jegtilskrevdig først i NovemberMaaned; Den Pakke hvori det fandtes, tilligemed flere Breve, vildemaaskee aldrighave blevet bragttilveye, dersom jegikke havde bevægetHimmel og Jordfor at findeden, og dersom jeg ikke havde kundet bestemt angive under hvad Dato den var indlagt i en Pakke Depecher til den Franske Minister i Kjøbenhavn, hvor den da endelig fandtes henslængt i en Krog og forglemt, thi det Foregivende, hvormed han undskylder sig, nemlig at Depeche-Pakken havde været i Rusland, er ikke overeensstemmende med Sandhed.

Du har af ovenmeldte Brev erfaret, at de Bøger som du ønskede dig tilsendte, laae færdige og ventede blot paa en god Leylighed. Oberstlieutenant Rustad havde lovet mig at tage dem med sig. Jeg havde derfor skrevet et kort Brev til dig, som skulde have fulgt med Bøgerne; men da han kom for at tage Afskeed med mig, gjorde han saa mange latterlige Omstændigheder, at jeg, i min Vrede, slængte Brevet paa Ilden, og forsikrede ham at min Hensigt s. 145 aldrig havde været at anmode ham om noget, som han kunde ansee som en betydelig Tjeneste, og at han havde Uret om han ansaae min Begjering som noget der kunde forpligte mig til en stor Erkjendtlighed. Nu kan jeg da endelig melde dig at Bøgerne ere afsendte, i Dag 8 Dage, med Doktor Rasmusen, men at det vel vil vare nogle Maaneder inden du faaer dem at see, da Overbringeren, der vil see sig noget om ved de Nordtyske Universiteter, neppe kommer til Dannemark, førend sidst i May, eller først i Juny Maaneder. Taalmodighed!

Dannemark har da faaet en nye Bank osv. det er meget vel. Men jeg tilstaaer oprigtig at jeg ikke indseer hvorledes den vil kunne erholde mere Kredit end den gamle, ifald Dannemark vedbliver sit hidtil antagne Politiske System. Dersom dette ikke forandres, troer jeg næsten at man, om faae Maaneder, vil staae paa samme Fod, maaskee endog værre, end hidtil. Om dette skeer da vil jeg anbefale min Finants Plan, der i det mindste ikke fordrer Paalæg af nye Skatter. Den bestaaer deri, at kassere alle de gamle Sedler, og udgive nye, der blot maae være af to Slags, nemlig paa syv Skilling og paa sytten Skilling. Naar disse haves i en tilstrækkelig Overflødighed, saa er der ingen Summa, fra een Skilling inklusive, indtil det uendelige, der jo kan betales og salderes, uden Hjelp af anden Myndt eller Myndttegn, halve Skillinger undtagne, som da vel ikke kunde komme i Betragtning; og naar da Landet havde indskrænket sit Pengevæsen til blotte Repræsentativer. saa troer jeg at man burde gjøre det samme med Ordenstegnene (der dog i sig selv og virkeligen ikke ere andet end Repræsentativer) og lade dem gjøres af s. 146 Guldpapir og Sølvpapir. Denne Plan fortjener at tages i Betragtning, ifald uheldigviis min Anelse skulde realisere sig. Jeg sender dig forresten herved et andet af mine Projekter (du seer at jeg paa mine gamle Dage, bliver Projektmager) det er en Dekoration, som jeg, om jeg raadede, vilde lade trykke bag paa de nye Bankosedler. Den Phrase, som du lettelig vil finde at den indeholder, kan læses i alle Direktioner, og i det mindste paa tre tusende forskjellige Maader. 1)

10

Al Slags anden Politik afholder jeg mig fra i mine Breve. Enhver der kjender mig, veed noget nær, hvad og hvorledes jeg tænker, i Henseende til Overskuelsen af det heele; det er knus i henseende til Details, at Folk der tænker ligesom jeg, ikke kunne slutte sig til mine Ideer, der maaskee ere kuns Drømme, der kunne have deres Oprindelse af hvad man vil, kuns ikke af Egoismen.

Hvad mig selv angaaer, da har jeg intet nyt at melde dig. Jeg vegeterer som sædvanlig. Min Ambition gaaer ikke videre end til at blive staaende hvor jeg staaer. Udsigterne ere ikke glimrende, en Forandring maae engang skee, den er uafværgelig. Kan Verden i det heele vinde noget derved, saa vil jeg roelig, ja endog med Fornøyelse, sinde mig i hvad jeg selv maaskee maatte tabe.

Jeg venter at du ikke altfor længe lader mig være i Uvidenhed om hvorledes du og din Familie lever. Hils dem alle paa det kjerligste fra mig, og lev bestandig saa vel som jeg ønsker det. Jeg er

din hengivne Broder
Heiberg.