Danmarks Breve

BREV TIL: Anders Faaborg Mülertz FRA: Peter Andreas Heiberg (1819-11-12)

Samme til samme.
Paris den 12te November 1819.

Høystærede

At Deres kjerkomne Skrivelse af 21de May har ligget saa længe ubesvaret, det beder jeg Dem tilgive mig. Aarsagerne dertil vare for vidtløftige at opregne, jeg fortier dem altsaa, for allene at takke Dem for den Godhed og Opmærksomhed som De har havt med at sende mig ikke alleeneste nogle af Deres egne interessante Skrivter, men s. 163 endog min Søns Disputats. Denne var mig saa meget mere kjerkommen, som min Søn, der var ankommen forinden havde tabt paa Veyen det Exemplar, som han havde bestemt til mig. Men jeg maae ved den Leylighed ikke undlade at sige Dem at Deres Ven Lector Adler ikke altfor vel havde udrettet Deres Commission; thi isteden for at sende Pakken med en Rejsende, som let findes i Hamborg, havde han indlagt den paa Brevposten, saa at den kostede mig henved 8 Specier i Postpenge. Dette Uheld forringer dog ingenlunde min Taknemmelighed imod Dem, og jeg beder Dem paa nye modtage min Taksigelse for Deres Venskab.

. . . . . . . .Min Søn kom hertil den sidste May, ogbliver hos mig, i det mindste til Foraaret. Det Rejsestipendium, som han har faaet, er vist nok ikke ubetydeligt, men langt fra at være tilstrækkeligt, og jeg har endnu ingen Dansk Studerendekjendt, for hvem et Rejsestipendium var saa knapt tilskaaret. Formodentlig har man troet at jeg kunde supplere Resten; det kan jeg vel ogsaa saalænge som han bliver hos mig, men naar han forlader mig, og det maae han dog nødvendig seent eller tidlig, saa faaer han nødes til at vende Næsen hjem, og indskrænke sig til en flygtig Gjennemvandring af det nordlige Tydskland. Han befinder sig meget vel og fornøyet her hos mig, og beder sig anbefalet i Deres og Deres hele Families Erindring.

Skulde der være noget, hvormed jeg her i Landet kan være Dem til Nytte, da beder jeg Dem frit at disponere over min Beredvillighed til at tjene Dem i alt hvad der s. 164 staaer i min Magt. Imidlertid igjentager jeg mit Ønske om ni Velgaaende for Dem og Deres heele Familie,og

11*

forbliver med sand Høyagtelse
Deres hengivne
Heiberg.