Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Thomasine Christine Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd (1800-04-15)

Kiøbenhavnd: 15 Apr. 1800.

Tilgiv kjere Broder! at jeg endnu ikke har svaret paa et Brev, som jeg for længe siden havde den Fornøyelse at modtage fra Dig. Min Flytning, min Auction og endelig min vidtløftige Correspondance med min Mand, som jeg skriver til alle Post-Dage, maae undskylde mig hos Dig. Du, og min Veninde Din gode Kone ere dog vel ikke vreede paa mig derfor? s. 190 For destomere at forsikkre mig Eders Tilgivelse sender jeg Dig dette Brev med Hr. Jens Smidth 1) der har lovet mig selv at levere det i Dine Hænder. Han er blevet Præst en Miil fra Odensee og han ønsker at gjøre Dit Bekjændtskab. Jeg erindrer at Du har talet med Heiberg om ham, og ønsket at lære at kjende Finthonas Digter. Du veed at han er Din Broders og min Ven, han vil bringe Dig Hilsener fra min Fader og mine Systre da han kommer næsten daglig i min Faders Huus og er os alle inderlig kjer, og det vil meget glæde mig at erfare at Du og Din elskværdige Kone ofte vil tale med ham om mig og min Slægt.

Jeg skal hilse Dig meget fra Din Broder, han er for nærværende Tiid i Amsterdam, hvor han moerer sig meget godt, Hr. Smidth som har læst nogle af hans Breve vil fortælle Dig meere om ham og hans Reyse.

Hvorledes lever min lille kjere Franciska? Hun holdt saa meget af mig da hun var i Kjøbenhavn, nu har hun vel reent forglemt mig? Hils hende fra mig og min Ludvig, saa vel som min kjere Dorette, Heiberg har skrevet mig til at hun er den smukkeste lille Pige han har seet. Hils ogsaa Dine Sønner, min gode Christian, og den lille Carl Ludvig, der vist maae være en prægtig Dreng, siden hans Moder selv har opammet ham.

Lev vel! kjereste Broder! jeg omfavner Dig og Din kjere Kone af mit gandske Hjerte.

Thomasine Heiberg.