Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Thomasine Christine Gyllembourg (1801-05-21)

Voxblegenden 21 May 1801.

Min kjere Broder! Det er uartigt af mig at jeg ikke for længe siden har svaret paa Dit saa venskabelige Brev der.har gjort mig saa megen Fornøyelse; men da jeg er blevet forhindret deri indtil nu saa sender jeg dig disse Linier med min Cousin Claus Kellermann der reyser igjennem Odensee og har lovet mig at bringe dig min og mines mundtlige Hilsener.

Jeg takker dig tusinde Gange for din Godhed at vilde have mig og Ludvig over til dig i Sommer, jeg beder du vil hilse din gode Franciska og sige hende at hendes og dit Venskab for mig er mig usigelig kjert, men desværre! jeg troer det staaer skrevet i Stjernerne at jeg aldrig skal kunde profitere af Eders Godhed; i Aar reyser baade Life og Hanne over til Falster til Laurenze der i disse Dage er her for selv at hente dem, og det er altsaa billigt at jeg bliver her tilbage hos min gode Fader, der ellers maatte være gandske eene. Vær vis paa at det gjør mig meget ondt at jeg ikke kan gjøre en saa behagelig Reyse.

Den lille kjønne Carls Død har bedrøvet mig mere end du kan forestille dig, ingen kan saa vel føle hvor smerteligt et saadant Tab maae være som den der selv er Moder; men det gjorde mig næsten endnu meere ondt at erfare din kjere Dorettes ubehagelige Tilfælde; jeg troede det af langt mere Betydenhed end jeg siden a Doctor Ranøe erfarede at det maatte være. Ranøe siger at det er meget almindeligt at en Byld paa Halsen gjør lidt s. 192 Skjævhalset, men at det næsten er uden Exempel at det ikke med Tiden gandske fortrak sig. Jeg haaber altsaa at dette Brev vil finde den lille gode Dorette fuldkommen fridsk.

Jeg skal hilse big og din Kone meget fra bin Broder i Paris; eet af dine Breve har han faaet det veed jeg; jeg har skrevet ham til og spurgt fra dig hvorfor han saalænge ikke havde skrevet til dig.

Min Fader, mine Systre, Johan Ludvig, og alle vore Slægtninge og Venner hilse dig og din Kone. Jeg beder dig endnu engang hilse denne min gode Veninde og alle eders nysselige Børn fra

Din Veninde
Thomasine Heiberg.