Danmarks Breve

Til Slutning vil jeg meddele en For...

s. 192 Til Slutning vil jeg meddele en Fortegnelse over den Samling Heibergiana, som nu af Frk. Mülers er foræret til Universitetsbibliotheket, da det maaske kan have Interesse for en og anden.

a) Foruden de her offenliggjorte Breve fra P. A. Heiberg og ham vedkommende Actstykker sindes endnu: En Boghandlerregning paa 9 Rd. 2 & 2 ß,quitteret 13 Jan. 1779. 4 Breve til L. Heiberg (1/121798, 15/1 1799 ,2/2 1799 , 29/6 1 799), som ikke synes mig at være af synderlig Interesse. Hertil kommer endnu den ovenfor S. 100 omtalte Billet.

s. 193 b) 26 Breve til Ludvig Heiberg fra hans Moder fra Tidsrummet 12/2 1798—17/6 1818. Uddrag ere meddelte ovenfor.

c) 1 Brev fra samme til Sønnedatteren Dorette (8. Mai 1806).

d) Foruden det Brev fra Kjøbmand Steffens, som er trykt ovenfor S. 86 ff., findes endnu i hans Kones Brev til L. Heiberg af 6/11 1806 en længere Tilføjelse af ham (om hans Kones Sygdom).

e) 1 Brev til L. Heiberg fra G. Heiberg (se Hans Heiberg: Geneal. Opt. S. 21 d. 1). Svendborg 22. Juni 1816.

f) 1 Brev til L. Heiberg fra hans Morbroder T. S. Heiberg (anf. Skr. S. 51 b. 3). Saabye 1. Marts 1818.

g) 2 Breve til L. Heiberg fra hans Morbroder Gregorius Heiberg (anf. Skr. S. 60 b. 6). Friderichshald 11. Juni 1803, 16. Juli 1803.

h) 2 Breve fra en Fætter I. W. Heiberg (anf. Skr. S. 59 c. 3 ?). Horsens 24. April 1802, 16. Marts 1808.

i) 3 Breve til L. Heiberg fra hans Morbroder S. I. Heiberg (anf. Skr. S. 56 b. 4). Faxe 6. April 1799, 5. October 1799, 20. Juni 1801.

k) 17 Breve til L. Heiberg fra S. I. Heibergs Søn P. W. Heiberg (anf. Skr. S. 57 ϵ. 2) fra Tiden 7. Nov. 1801 — 1. Oct. 1803. To Uddrag ovenfor S. 85 og S. 91.

s. 194 l) Foruden det ovenfor S. 110 nævnte Brev fra Johan Ludvig Heiberg til Bedstemoderen (18/6 1813) findes endnu 2 Breve fra ham til L. Heiberg (9. Juli 1814, 29. April 1815).

m) Foruden Fru Gyllembourgs 2 Breve (Tillæg I) findes ogsaa 1 Brev fra Gyllembourg til L. Heiberg (6. December 1814).