Danmarks Breve

Om P. A. Heibergs Ungdom vides ikke...

s. 1 Om P. A. Heibergs Ungdom vides ikke ret meget. Da han lidt over 18 Aar gammel havde taget Examen philologicum 1777, levede han i Kjøbenhavn sysselsat med litterairt Arbejde, hvorom hans Oversættelse af M. Mendelsohns Phaedon vidner (Kbhvn. 1779). Før sit treaarige Ophold i Bergen havde han ligget ved Universitetet i Upsala (1782), som det ses af hans Erindringer S. 76. Hvorledes det hænger sammen med dette Ophold i Sverig, lærer man at kjende af de nærmest følgende Breve. Det fremgaar af dem, at H. havde gjort en Del Gjæld i Kjøbenhavn hos forskjellige. Hans Vært, en Generalkrigscommissair Graah, havde taget sig af hans Pengesager, men blev tilsidst kjed deraf og sagde ham op i Juli 1779. Kort efter forlod H. uden sine Slægtninges Vidende og Villie Landet og begav sig til Stockholm; om der foruden Creditorerne ogsaa har været andet, der drev ham bort, kan ikke med Bestemthed afgjøres, men synes ikke urimeligt. Hvorledes det gik ham i Sverig, ville hans Breve fortælle. Han kom til Upsala og synes umiddelbart derfra at være rejst til Farbroderen i Bergen. Under hans Fraværelse bleve hans Ejendele solgte, og Graah og Broderen Ludvig Heiberg ordnede hans Pengesager, hvilket Forhold først blev helt afviklet d. 10

1

s. 2 October 1786, som det ses af det nedenfor meddelte Regnskab, der dog slutter med et lille Overskud. Da det er Broderen, der afgjør Sagen, var P. A. Heiberg vel endnu ikke kommen hjem fra Bergen paa den Tid. — Saa meget har jeg ment at burde forudstikke for strax at orientere med Hensyn til de nærmest følgende Actstykker, som jeg har meddelt fuldstændigt, da der ellers intet foreligger om P. A. Heibergs Færd i disse Aar.