Danmarks Breve

Breve fra P. A. Heiberg. ...

Breve fra P. A. Heiberg.

s. ii

s. iii

Breve

Fra

Peter Andreas heiberg.

Udgivne af

Johan Ludvig Heiberg,

Dr. phil.

Kjøbenhavn.

C. A. Reitzels Forlag.

1883.

s. iv Kjøbenhvan. – Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri.

s. v

Fortale.

Da Fru Johanne Luise Heibergs Bog om P. A. Heiberg og Thomasine Gyllembourg tør antages at have vakt nogen Interesse ikke blot for Hovedpersonernes indbyrdes Forhold, men ogsaa for hver enkelt af dem, har jeg ønsket nu at udgive efterfølgende Breve fra P. A. Heiberg, om hvis Tilværelse kun saa havde Kundskab. Hertil kommer desuden, at det syntes mig at være en simpel Pligt ikke længere at tilbageholde de Oplysninger om Forholdet mellem P. A. Heiberg og hans Hustru, som et Par af disse Breve indeholde, da dette Forhold engang var fremdraget for Offentligheden.

Nr. 51—56 tilhøre mig og ere mig for flere Aar siden forærede af Biskop Lind i Aalborg. Alle de øvrige Breve have tilhørt Frk. D. Mülert, Datterdatter af Ludvig Heiberg, til hvem de næsten alle ere skrevne, og ere af hende nu skænkede til Universitetsbibliotheket. Hvad jeg har udeladt af den mig foreliggende Samling, er aldeles nbetydeligt; snarere har jeg maaske taget for meget med.

Brevskrivernes Retskrivning og Interpunction har jeg overalt søgt at bevare; kun maa jeg bemærke, at Distinctionen s. vi mellem store og smaa Bogstaver i de første Breve fra P. A. Heiberg, samt i hans Moders og Stisfaders Breve ikke kan gjøre Fordring paa Nøjagtighed, da der for nogle Bogstavers Vedkommende i Brevene selv slet ingen Forskjel gjøres mellem smaa og store.

At ledsage Brevene med en Biographi af P. A. Heiberg, hvortil der visselig kunde være Anledning nok, har jeg hverken havt Kald eller Tid til; jeg har blot villet lægge ogsaa dette Stof tilrette for en kommende Biograph, og medgive de Anmærkninger, som det kunde være en Læser bekvemt strax at have ved Haanden.

Kjøbenhavn i Januar 1883.

Johan Ludvig Heiberg.
Dr. phil.