Danmarks Breve

1* 2. Afregning mellem General...

1*

s. 4

2.

Afregning mellem Generalkrigscomm. Graah

Debet Studenten Peter

Rixdl & ß

1777 October 2 Laant ham imod hans Beviis . . . 10

1778 April 28 betalt Bogbinder Scharling ..... 3 ” ”

” ” dito Boghandler Prost . . . . . . . . . . ” 4 ”

May 23 dito til Assistent Eegholm . . . . . 1 3 12

„ ” dito til Sorøe hos Guldberg . . . 2 ” ”

July 10 dito til Procurator Laann . . . . . . 14 2 8

” ” dito til en Vaskerkone . . . . . . . . ” 4 10

in Novbr. dito til Jøden Salomon for hans pantsatte Kiole, som jeg indløste 12 3 ”

1779 Februar 12 dito til Skomager Newig . . . . . . . . . . . 2 ” ”

1782 in Februar dito til Kleinsmed Bech sor at reparere Laasen ved hans Chatoul med videre, da den skulle sælges ” 5 8

1783 Januar 28 Betalt ved Mr. Ludw. Heyberg, som ieg igien har betalt ham, til Bogbinder Skarling for Bøger at indbinde . . . . . . . . . . . 7 2 2

1784 Martii 16 Betalt til Skræder Schouberg det Resterende paa hans Regning med 24

1784 April 30 til Skræder Brendstrop efter Ludvig Heybergs accordt 20 ” ”

Summa 99 1 8

D. 16 Martii var i Behold 51 Rd. 5 & 4 ß.

s. 5

og L. Heiberg paa P. A. Heibergs Vegne.

Andr. Heyberg Credit

Rixdl & ß

1778 Martii 31 Oppebaaret hans faldne Stipendium for Martii Maanet . 8 “ “

1779 in Juny Dito ved Handerup hans faldne Stipendium for 6 Maaneder fra 1. January à 8 Rd 48 “ “

1783 in Januar Oppebaaret hos Hornbeck for hans Chatoul og mere som blev folgt efter Regning..... 15 “ 12

in April Ligeledes hos Junge for Bøger som blev solgt ved hans auction og som hans Broder Ludw. Heyberg skal betale mig, da han har oppebaaret samme — og leveret mig samme d. 16 Martii 1784. 60 “ “

Summa 131 “ 12

Fragaar . . . 99 1 8

31 5 4

Hvilke Een og Tredive Rixdaler 5 & 4 ß i Dag af S. T. General Krigs Commissair Graah tilligemed de heri paaberaabte Qvitteringer ere mig overleverede, hvorved alt mellem bemeldte Hr. General Krigs Commissair Graah og mig paa min Broders Vegne er afgiort.
Kiøbenhavn d. 10 Octbr. 1786.
L. Heiberg.