Danmarks Breve

Breve fra og til Henrik Hertz

Brevudgiver:
Poul Valdemar Hertz, 1855-1936
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1821-04-16)
I. Brevvexling mellem H. Hertz og Sylvester Hertz 1) (tilligemed et enkelt Brev til dennes Hustru). Fra H. Hertz til S. Hertz . Kjøbenhvn , d. 16de April 1821 Gode Salomon. Dit sidste Brev, dat d. 13de April 2), var for mig et sandt Evangelium

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1830-02-13)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 13de Febr. 1830 Kjære Broder. Dit Brev af 6te ds. var mig og os Andre her virkeligt høist kjærkommen, da vi ved Din lange, usædvanlige Taushed havde været i Urolighed for Din Skyld. Jeg seer

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1830-04-16)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 16de April 1830 Kjære Broder. Dine Breve af 9de og 14de April har jeg modtaget. Du har nu formodentligt allerede seet, at Y. Z. 4) virkeligt er Auctor til Recensionen, — men i Hovedsagen troe

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1830-06-24)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 24de Juny 1830 Min kjære Broder ! Sonnet Cyclen I Maanedsskriftet. S. Anm. 1. er af Dig. Det kan jeg kjende ikke blot paa Stilen, men paa Sujettet (en Historie med en Modehandlerinde, der si

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1830-07-08)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 8de Juli 1830 Kjære Broder. Hvad min Mening om Dine Sonnetter (som jeg nok ikke har kaldet hysteriske) angaaer, da har jeg kun sigtet til adskillige billedlige, mindre klare og simple Udtryk,

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1831-01-06)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 6te Jan. 1831 Kjære Broder! — — Din Gjætning angaaende Gjengangerbrevene er — rigtig. At jeg ikke hidtil har meddeelt dig noget derom, grunder sig deels i min Ulyst til at tale om det, der er

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1831-01-28)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 28de Jan. 1831 Kjære Broder. Der maa hidtil have hvilet en ganske særdeles heldig Stjerne over Gjengangerbrevene. Thi for ikke at tale om, at de endnu saa godt som slet ingen Opposition have

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1831-02-12)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 12te Febr. 1831 Kjære Broder. Igaar stod Efterretningen om den raadgivende Forsamling af Provindsialstænder, som Kongen har givet ikke blot Holsteen, men hele Danmark (indrettet efter den i P

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1831-03-12)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. 12. Marts 1831 Kjære Broder. — — Hvor Pokkeren skal jeg skaffe 200 Rdl. tillaans her i Byen? Til S. H., efter dennes Anmodning. Jeg har jo flere Gange tilforn umaget mig forgjæves for mindre S

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1831-04-06)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 6 April 1831 Kjære Broder. — — Den ny Recension over Gjengangerbrevene (der er af Confess. Mynster efter hans egen Tilstaaelse) er nu kommen og er vistnok meget interessant og behagelig at læ

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1831-08-27)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 27de Aug. 1831 — — — I Forening med nogle Andre vil jeg med Guds Hjælp udgive til Nytaar en Nytaarsgave (under Firmaet: Forf. til Gjengangerbrevene). Denne arbeider jeg nu næsten Dag og Nat p

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1831-12-17)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 17. Dec. 1831 Kjære Broder. Efter Løfte vil jeg meddele Dig den Underretning, jeg har faaet gjennem Nathanson om Din Ansøgnings Skjæbne. En af Sylv. Hertz’s talrige Ansøgninger om Bevilling t

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1832-01-14)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 14. Jan. 1832 Kjære Broder. Tak for Dine og Cæcilies gode Ønsker for os i det nye Aar. Har mine og Dine andre Sødskendes Ønsker Værdie for Dig, da kan Du være overbeviist om, at faa Mennesker

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1835-02)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Febr. 1835 . I 1833 og 34 var H. i Udlandet. Alle hans Breve fra denne Periode ere udelukkede i denne Samling, da de for største Delen ere benyttede til en Rejseskildring, H. selv har udgivet. Kjære Broder. Trykkefrihe

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1835-07-11)
Fra S. til H. Hertz . Weile d. 11. Juli 1835 Bedste Henrik. Vedføiede Brev bedes snarest sendt til vor Søster. Ved samme Leilighed vil jeg spørge Dig, om Du ikke mener, jeg ved Stænderforsamlingen kunde passende lade mit gamle Ø

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1835-07-14)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 14. Juli 1835 Kjære Broder. Jeg gratulerer! gratulerer i mit eget og i hele Familiens Navn. Med stor Glæde have vi erfaret den lille Jfr. Sylv. Hertz’s Ankomst, samt at Din gode Kone befinder

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1836-01-30)
Fra H. HERTZ til S. HERTZ . Kbhvn. d. 30te Jan. 1836 Kjære Sylvester. — Du spørger, hvad jeg arbeider paa. Igjen paa et Stykke for Theatret; thi det er desværre kun muligt at leve af disse Arbeider, naar man skriver Meget. Betal

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1836-06-20)
Fra H. HERTZ til S. Hertz . Kbhvn. d. 20de Juni 1836 Kjære Broder. — — Hvor kan det være Dig ubehageligt, naar »Folk« (der sagtens ere Fæ) spørge Dig, om Du har læst et Stykke af mig, inden det er trykt? Med større Grund kan Du

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1836-08-20)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 20. Aug. 1836 Kjære Sylvester. — — — Slutteligen et Par Ord til Besvarelse paa, hvad Du ellers omtaler i Dit sidste Brev. Situationen i Redselille vilde være god for en Maler, hvis ikke hun v

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1837-01-29)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 29de Jan. 1837 Kjære Broder og ikke mindre kjære Svigerinde. For at ikke vor Brewexling skal gaae aldeles istaae, vil jeg i det nye Aar bryde Isen. Ellers frygter jeg for, at det gaaer med We

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1837-03-04)
Fra H. Hertz til S. Hertz . D. 4de Marts 1837 Kjære Sylvester. – – Jeg har rigtignok for omtrent I Maaned siden skrevet til Dig og Din Kone og endnu ikke erholdt Svar (jeg troer heller ikke, at der var Noget deri at besvare) — men jeg vil dog skr

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1837-03-21)
Fra S. Hertz til H. Hertz . Weile d. 21de Marts 1837 Min Henrik. Med den inderligste Glæde har jeg og min Cilie læst den glimrende Anmeldelse om Din Svend Dyring i Dagen. Jeg har ikke kunnet nægte mig den Fornøielse, at meddele h

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1837-03-28)
Fra H. Hertz til S. Hertz . D. 28de Marts 1837 Kjære Sylvester. Dit Brev af 21de Marts har glædet mig særdeles. At Du tager en saa smuk broderlig Deel i mit Stykkes Held, er mig et nyt Beviis paa den Godhed og Kjærlighed for mig, Du under vort Sa

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1837-04-05)
Fra S. Hertz til H. Hertz . Weile d. 5te April 1837 Min kjære Henrik ! – – Din Svend Dyring har behaget mig særdeles meget, skjøndt jeg synes, at Du ikke hele Stykket igjennem skulde have brugt rimede Vers. Hvor Udtrykket efter s

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1837-04-15)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 15. April 1837 Kjære Broder. – – At Svend Dyring har behaget Dig og Din Kone, er mig meget kjært. Din Mening om, at ikke alle Scenerne burde være versificerede, viser, hvor forskjellige Folk

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1838-09-25)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 25. Septbr. 1838 Kjære Sylvester. — — Debatten om Jødernes Emancipation 13) er fra »Majoritetens« Side elendig og uforskammet. Ogsaa Ørsted forekommer mig usikker og ligefrem i Strid mellem F

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1839-07-27)
Fra S. Hertz til H. Hertz . Weile d. 27de Juli 1839 Dine »Stemninger og Tilstande« 16), kjære Henrik, har jeg læst med megen Fornøielse. — — Du har isandhed med megen Kunst forenet de forskjellige Traade, hvoraf Historien er samm

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1839-08-03)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 3de Aug. 1839 Kjære Broder. Det har glædet mig meget, at min Bog, som jeg har seet af dit Brev, har gjort et behageligt Indtryk paa Dig. Det er mig altid overmaade kjært, naar det, jeg skrive

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1839-09-24)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 24de Sept. 1839 Kjære Broder. – – Goldschmidt, der udgiver Sjællandsposten, er en lille næsvis Studiosus paa 21 Aar, der imidlertid dog troer, at jeg ikke kan have den Kundskab til de sidste

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1840-03-11)
Fra S. Hertz til H. Hertz . Weile d. 11te Marts 1840 — — At Byen var illumineret, veed jeg ikke (veed Du Din Fødsels-Dag og Aar, kan Du let læse Dig det til i Datidens Aviser). At Enkedronningen og sal. Moder havde Gjordemoder (e

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1840-03-14)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 14. Marts 1840 — — Hvorfor er det ikke godt at boe høit? En Klasse, dannet af de dimitterede Elever, fornemmelig til Uddannelse i at tale Sprog. Fordi Luften er finere? Eller for Risicoen i

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1841-07-10)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 10de Juli 1841 Det gjør mig ondt, at Du ikke har læst mit Stykke En Klasse, dannet af de dimitterede Elever, fornemmelig til Uddannelse i at tale Sprog. . Af de modsigende eller intetsigende

BREV TIL: Hertz, Cecilie; FRA: Hertz, Henrik; (1844-02-08)
Fra H. Hertz til S. Hertz’s Hustru . Kbhvn. d. 8de Febr. 1844 Kjære Svigerinde. Det er en stor Skam, at jeg endnu ikke har besvaret Deres kjære Brev og takket Dem for Nytaars Gratulationen. Men jeg har i de sidste 2, 3 Maaneder

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1844-10-27)
Fra S. Hertz . til H. Hertz . Weile d. 27de Okt. 1844 Min kjære Henrik. »Tandem venisti!« siger Du nok ved at see min gamle Haandskrivt. Du har Ret, min Skrivelyst er tildeels sløvet, deels har jeg saameget Andet at tage vare paa,

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1844-11-02)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 2den Novbr. 1844 Min kjære Sylvester. Jeg udbrød ganske rigtigt ved Modtagelsen af Dit Brev: Tarde venisti! Men Du kan svare mig: Attamen veni! og Dit Komme, det vil sige Dit Brev, var mig sa

BREV TIL: Hertz, Sylvester; FRA: Hertz, Henrik; (1845-04-15)
Fra H. Hertz til S. Hertz . Kbhvn. d. 15de April 1845 Kjære Sylvester. Vor Correspondance gaaer reent istaae. Nu havde jeg dog i det forrige Aars Slutning, da Posten gik lidt mere levende mellem os, besluttet, at jeg i det Mindst

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1848-03-26)
Fra S. Hertz til H. Hertz . Weile d. 26de Marts 1848 Hvad siger Du, Borger Henrik? Hvilken Bevægelse, hvilket Røre, hvilken Kamp i Verden! Hvilke straalende Bedrivter og hvilken nedbøiet, krybende Ydmyghed! Paa Alt vendes op og n

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hertz, Sylvester; (1850-04-03)
Fra S. Hertz til H. Hertz . Weile 3die April 1850 Ei, kjære Broder! est Du nu ogsaa kommen paa »Kjærlighedens Veie«. Det kan jeg lide. Nu seer jeg, at Du er en ægte Hertz. Hidindtil har Du besunget den deilige Guldfugl; nu har D

BREV TIL: Jacobsen, Peder Vilhelm; FRA: Hertz, Henrik; (1831-03-24)
II. Brevvexling mellem Hertz og P. V. Jacobsen. 20) Fra Hertz . Torsdag 24. Marts 1831 Kjære Jacobsen . Emma gik ikke i Mandags paa Grund af Frydendahls Upasselighed, hvis Aarsag jeg kun har Lidet at berette. — Lad mig endeligt vide, naar Du af D

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Jacobsen, Peder Vilhelm; (1832-06-05)
Fra P. V. Jacobsen til Hertz . Den 5te Juni 1832 Kjære Hertz. Et Par Minuter før jeg skulde gaae ud i Forretninger, ankom Reitzels Bud med Correctur af det første Ark. Af »Lystspil af H. Hertz«, der indeholdt Hr. Burchhardt og hans Familie, Flytt

BREV TIL: Jacobsen, Peder Vilhelm; FRA: Hertz, Henrik; (1832-07-06)
Fra Hertz til P. V. Jacobsen . Hirschholm d. 6te Juli 1832 Kjære Jacobsen. Tusind Tak for det tilsendte Correcturark. — — Naar Du nu, Du næsten Algode, vilde ogsaa gjennemsee det af mig alt corrigerede Ark, da var det skjønt. – –

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Jacobsen, Peder Vilhelm; (1832-07-13)
Fra P. V. Jacobsen til Hertz . 13. Juli 1832 Kjære Hertz! Efter at jeg selv i Onsdags havde talt med Reitzel, formanet ham og faaet ham til strax, medens jeg var tilstede, at sende Bud over i Trykkeriet – – fik jeg dog først igaar Aftes Kl. 10½

BREV TIL: Jacobsen, Peder Vilhelm; FRA: Hertz, Henrik; (1832-07-14)
Fra Hertz til P. V. Jacobsen . Hirschholm , 14de Juli 1832 Kjære Jacobsen. Jeg kan ikke noksom takke Dig for Dit moersomme og nyhedsrige Brev. I en By som Hirschholm, der kun har een Barbeer, en gammel Husar, der ovenikjøbet nu har Koldfeber, sa

BREV TIL: Jacobsen, Peder Vilhelm; FRA: Hertz, Henrik; (1832-07-25)
Fra Hertz til P. V. Jacobsen . Hirschholm 25. Juli 1832 Kjære Jacobsen! — — Qvartalsskriftet En Klasse, dannet af de dimitterede Elever, fornemmelig til Uddannelse i at tale Sprog. skrider mægtigt frem; vi have allerede faaet et

BREV TIL: Jacobsen, Peder Vilhelm; FRA: Hertz, Henrik; (1845)
Fra H. HERTZ til P. V. JACOBSEN . Fastelavns Søndag 1845 Kjære Jacobsen. Iformiddag var jeg hos Conferentsraaden — jeg mener ikke Etatsraaden paa Børsen Langhoff, Forlagsboghandleren. , der nu har faaet en høiere Rang, men en virkelig Conferentsraad, ham i Amal

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Jacobsen, Peder Vilhelm; (1847-01-03)
Fra P. V. Jacobsen til Hertz . D. 3. Jan. 1847 Kjære Hertz! Jeg har kun idag og under adskillige legemlige Lidelser og ikke faae Afbrydelser ved Besøg o. s. v., kunnet gjennemlæse Dit Digt Ninon . Det havde været mit Ønske at gjøre det i større R

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Jacobsen, Peder Vilhelm; (1846-01-16)
P. V. Jacobsen til Hertz . d. 16 Jan. 1846 Kjære Hertz. I stor Hast sender jeg Dig det Vedlagte Dramaet Trolddom, af Jacobsen. , da jeg har længtes meget efter at høre Din Mening derom. Jeg tilføier ingen Undskyldninger, fordi jeg skikker Dig det

BREV TIL: Jacobsen, Peder Vilhelm; FRA: Hertz, Henrik; (1846-01-17)
H. Hertz til P. V. Jacobsen . d. 17de Jan. 1846 Kjære Ven. Din Trolddom har, som Du kan vide forud, interesseret mig meget at læse, og lige til 7de Scene i 3die Act var denne Interesse usvækket. Jeg fandt Din Skildring af vor Middelalders Kjøbstad

BREV TIL: Jacobsen, Peder Vilhelm; FRA: Hertz, Henrik; (1847-11-20)
Fra H. Hertz til P. V. Jacobsen . D. 20de Novemb. 1847 Kjære Ven! For at trøste Dig lidt over det ærgerlige Resultat igaar Aftes En Klasse, dannet af de dimitterede Elever, fornemmelig til Uddannelse i at tale Sprog. , maa jeg dog underrette Dig

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1832-01)
III. Brevvexling mellem Hertz og C. A. Rosenkilde. Fra Rosenkilde til Hertz . (Jan. 1832) udateret . Jeg vover en Bøn til Dem paa en Kunstbroders Vegne: Hr. Winsløw jun. skal have en Aften-Underholdning. Han har bedet mig, som engang giorde mig til af, at hav

BREV TIL: Rosenkilde, Adolph Marius; FRA: Hertz, Henrik; (1832-01-24)
Fra Hertz til Rosenkilde . 24. Jan. 1832 I det medfølgende Digt Digte fra forsk. Perioder. IV. p. 6. til Deres Veninde, som jeg herved har den Fornøielse at sende Dem, har jeg indrettet Overskriften efter Deres Ønske, men maa bede Dem selv tilfø

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1832-01-29)
Fra Rosenkilde til Hertz . d. 29. Jan. 1832 De har giort mig og Alt hvad mig er kiert en stor Glæde ved saavel Deres venlige Tilskrivelse, som med det nydelige, elskelige Digt. Jeg siger Dem Manges hiertelige Tak, og kunde De have seet: hvilken g

BREV TIL: Rosenkilde, Adolph Marius; FRA: Hertz, Henrik; (1832-03-18)
Fra Hertz til Rosenkilde . d. 18. Marts 1832 Høistærede! — Hermed følger efter Løfte Bearbeidelsen af Bondehistorien En Klasse, dannet af de dimitterede Elever, fornemmelig til Uddannelse i at tale Sprog. . Men — De bliver dog vel ikke vred? — Me

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1832-03-19)
Fra Rosenkilde til Hertz . d. 19. Marts 1832 Jeg siger Dem mange Tak for Digtet, ret oprigtig Tak for en kierlig Opmærksomhed, som jeg har liden Fordring paa. Men: Maae jeg sige Noget? Jeg har et jydsk Digt af St. St. Blicher at sige, s

BREV TIL: Rosenkilde, Adolph Marius; FRA: Hertz, Henrik; (1832-03-23)
Fra Hertz til Rosenkilde . d. 23. Marts 1832 Høistærede! Efter at have modtaget Deres Brev, tog jeg fat paa den mig bestandigt kjærere Idee om Land- og Sømagten, og er saa nær færdig med Udførelsen deraf, at jeg tør love Dem Digtet til iovermorge

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1832-03-25)
Fra Rosenkilde til Hertz . d. 25de Marts En Klasse, dannet af de dimitterede Elever, fornemmelig til Uddannelse i at tale Sprog. 1832 Jeg bringer Dem saa aarle som muligt Manges inderligste Tak for Deres deilige Digt. Heibergs, hans Mo

BREV TIL: Rosenkilde, Adolph Marius; FRA: Hertz, Henrik; (1832-03-26)
Fra Hertz til Rosenkilde . Mandag d. 26de Marts 1832 Høistærede! Da jeg silde paa Dagen kom hjem, traf jeg Deres Brev, og kan først nu besvare det. Angaaende Valget af en Fremsiger, overlader jeg trygt Alting til Dem, da jeg veed, at De

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1832-03-27?)
Fra Rosenkilde til Hertz . (Udateret) 27de (?) Marts 1832 Der er vist ingen Tvivl om, at Dr. Ryge nok fremsiger Digtet, men — dersom jeg selv føler, at jeg kan sige det, vær De vis paa, da leder min Følelse mig ikke vild — tillader De det da ikke

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1832-03-30)
Fra Rosenkilde til Hertz . d. 30te Marts 1832 Jeg skulde jo forlængst have meldt Dem Alt angaaende Maaden, paa hvilken Deres deilige Digt afbenyttes til min Aftens Forherligelse. »Slaget paa Rheden« lod jeg det kalde. Jeg havde Ingen øieblikkelig

BREV TIL: Rosenkilde, Adolph Marius; FRA: Hertz, Henrik; (1832-03-30)
Fra Hertz til Rosenkilde . d. 30. Marts 1832 Høistærede! I de Skrivelser, jeg har faaet fra Dem, har De talt saa aabenhjertigt og uforbeholdent, at det opfordrer mig til at vise Dem en lignende Uforbeholdenhed. Det er klart af Deres Bre

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1831-01)
Fra Rosenkilde til Hertz . Udateret (Jan. 1831) . Deres Lystspil Emma, som jeg læste høit forrige Uge for en Kreds af dannede unge Piger, fandt vi alle meget Godt i. — Men — det er min Interesse for at bevare et Stykke paa Repertoiret, hvori jeg har en betydel

BREV TIL: Rosenkilde, Adolph Marius; FRA: Hertz, Henrik; (1853-12-29)
Fra Hertz til Rosenkilde . 29de Decbr. 1853 Høistærede Ven. Jeg skylder Dem min Tak for Prøven Prøven paa »Et Offer«, Lystspil af H. H., hvori R. udførte Holgersen. igaar Formiddag. Deres Action, navnlig i alle Scener med Agathe, forekom mig for

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Rosenkilde, Adolph Marius; (1853-12-29)
Fra Rosenkilde til Hertz . 29de Decbr. 1853 Høistærede Hr. Professor Hertz! Hvad De har imod Maaden, hvorpaa jeg spiller Scenen med Manon i første Act, er mig allerede meddeelt ved Prof. Overskou fra Dem igiennem Etatsraad Heiberg. Jeg har svaret

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Langhoff, Boe Søren; (1830)
IV. Breve angaaende Gjengangerbrevene. Fra Boghandler Langhoff til Hertz . Uden Datum (1830) . P. M. Bogtrykkeren var hos mig og yttrede Frygt for at indlade sig, med mindre ieg i alle Maader vilde være hans Garant; han erindrede mig om, hvad der ramte Martin

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Henrichsen, Rudolph Johannes Frederik; (1831-01-14)
Fra R. Henrichsen 6) til H. Hertz . Sorøe d. 14. Januar 1831 Kjære Ven! Jeg har indtil Dato opsat at skrive Dig til, fordi jeg ventede at kunne faae noget mere at vide, om hvad Folk her tænke og gjøre angaaende de bevidste Breve;

BREV TIL: Stage, Johan Adolph Gottlob; FRA: Hertz, Henrik; (1831-02-21)
V. Brevvexling angaaende Lystspillet »Emma« med Dr. Ryge og Regisseur Stage. Fra Hertz til G. Stage . D. 21. Febr. 1831 Det er mig efter den første Opførelse af Lystspillet Emma særdeles behageligt at kunne ligesom ved mine foregaaende dramatisk

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Stage, Johan Adolph Gottlob; (1831-02-22)
Fra Stage til Hertz . d. 22. Februar 1831 Til Forf. af Lystspillet Emma! Deres Skrivelse, som ieg modtog i Gaar, sendte ieg strax til Hr. Dr. Ryge som den af de Rollehavende i Lystspillet Emma, dette maatte meest interessere, og har ieg

BREV TIL: Stage, Johan Adolph Gottlob; FRA: Ryge, Johan Christian; (1831-02-22)
Fra Dr. Ryge til Regisseur STAGE . d. 22. Februar 1831 Idet jeg herved pligt- og takskyldigst remitterer Dem Vedlagte, beder jeg Dem tillige meddele den høistærede Forfatter af »Emma« Følgende: 1. at jeg paa den Anmodning til mig, som

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-05-22)
Brevvexling angaaende Lystspillene »Onkel Jokums Idee« og »Den Yngste« samt nogle utrykte Scener af »Den Yngste«. Fra J. L. Heiberg til Hertz . D. 22. April 1854 Hvad angaaer »Tantes Planer En Klasse, dannet af de dimitterede Elever, fornemmelig

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-07-29)
Fra Hertz til J. L. Heiberg . Hvidøre d. 29de Juli 1854 Høistærede Ven! Deres Skrivelse af 22de April d. A., hvormed fulgte det retournerede Exemplar af »Onkel Jokums Idee« (indleveret med Titel »Tantes Planer«), har jeg alt en T

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-07-30)
Fra Heiberg til Hertz . Kjøbenhavn d. 30te Juli 1854 Med megen Fornøielse har jeg idag modtaget et nyt Manuscript fra Deres Haand, hvorom jeg nærmere skal lade høre fra mig, naar jeg om et Par Dage — som jeg haaber — har faaet Le

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-08-05)
Fra Hertz til Heiberg . Hvidøre d. 5te August 1854 Høistærede Ven! Jeg forstaaer ikke, hvad der i mit Brev har kunnet bringe Dem paa den Mening, at jeg »paa en Maade har villet true Dem« endogsaa med tre Autoriteter. Jeg har førs

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-07)
Fra Heiberg til Hertz . 7. August 1854 Hermed, kjære Ven, sender jeg Dem Deres Lystspil »Den Yngste«, som jeg i al Hast har læst, og nu i al Hast remitterer for ikke at spilde Tiden, da jeg maa anmode Dem om et Par Forandringer, som det vilde vær

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-08-15)
Fra Hertz til Heiberg . Hvidøre d. 15. August 1854 Kjære Ven! Omarbeidelserne i det medfølgende Manuscript findes Pag. — — — — foruden nogle Steder, hvis Forandring afhang af det Anførte. Til de sidste hører Fiorellas Monolog, de

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-20)
Fra Heiberg til Hertz . 20. August 1854 Høistærede Ven! Med Fornøielse har jeg læst de foretagne Rettelser i »Den Yngste«, og Stykket er nu allerede for nogle Dage siden sendt til Udskrivning, saa at der vil kunne holdes Oplæsning paa det i de fø

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-08-23)
Fra Hertz til Heiberg . Hvidøre d. 23de August 1854 Naar Instructeur Nielsen, som De skriver, under de nuværende Forhold ikke kan modtage nye Roller, saa er vistnok Phister den bedste til Canneloro. Men til Titone vilde jeg da he

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-08-26)
Fra Hertz til Heiberg . Hvidøre d. 26. August 1854 Kjære Ven! Jeg kommer til at uleilige Dem med en ny Rettelse, som De maaskee vil lee over, men som det Hensyn til vort anstændige Publicum, vi nu engang ere komne ind paa, vist v

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-08-28)
Fra Heiberg til Hertz . 28. August 1854 Jeg troer, Høistærede, at De skulde blive ved den første Bestemmelse og lade Høedt blive Cola, da denne meget massive Figur trænger til en Fremstilling, der lader den plumpe Natur gaae op i Kunst, thi eller

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-09-15)
Fra Heiberg til Hertz . D. 15de September 1854 Min Kone har gjort et Forslag til en Forandring i »Den Yngste«, hvilket Forslag, da Meget synes mig at tale for det, jeg herved vil meddele Dem til nærmere Overveielse, saa meget mere som Forandring

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-09)
Fra Hertz til Heiberg . September 1854 Kjære Ven! Den mig meddelte Idee til en ny Titel for mit Stykke er, med dens Conseqvenser, ret sindrig. Men det er en Titel, der forudsætter et ganske andet Stykke end det, jeg har skrevet. Efter dettes Stem

BREV TIL: Høedt, Frederik Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-10-01)
Fra Hertz til F. L. Høedt . Kbhvn. 1ste Oktob. 1854 Høistærede! Jeg er meget nysgjerrig efter at vide, hvad Costume De har valgt til Colas Rolle. Sagen er, at jeg under Udarbeidelsen af denne Characteer for en Deel har havt de ga

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-10-07)
Fra Heiberg til Hertz . 7. Oktober 1854 Da Hr. Høedt har afgivet Colas Rolle i »Den Yngste«, maa jeg, inden jeg tager nogen Bestemmelse, bede Dem om Deres Forslag i den Henseende. – – – – – Under disse Omstændigheder veed jeg ingen Bedre at raade

BREV TIL: Høedt, Frederik Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-10-08)
Fra Hertz til F. L. Høedt . Kbhvn. d. 8. Oktober 1854 Høistærede! Etatsraad Heiberg har igaaraftes meddelt mig, at De har afgivet Colas Rolle i »Den Yngste« og som Deres Grund dertil anført, at Deres Anskuelse af Rollen ikke kund

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Høedt, Frederik Ludvig; (1854-10-08)
Fra F. L. Høedt til Hertz . Kbhvn. d. 8de Oktober 1854 Høistærede Hr. Professor! Allerede ved den første Gjennemlæsning af Colas Rolle, fik jeg et stærkt Indtryk af det Burleske; men da De havde bestemt Rollen for mig, hvis Skues

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1854-10-25)
Fra Hertz til Fru Heiberg . Kjøbenhavn 25. Oktober 1854 Bedste Fru Heiberg! De troer ikke, hvor nysgjerrig jeg er efter at vide, hvad De i Deres stille Sind tænker om »Den Yngste« og navnlig om Fiorella. At De har paataget Dem de

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1854-11-14)
Fra Heiberg til Hertz . 14. Novemb. 1854 – — – Jeg har idag talt med en meget bekjendt Mand, der snarere maa regnes til det liberale Partie end til det modsatte. Han havde igaar fundet stort Behag i Deres Stykke, og ønskede Intet forandret deri.

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Nielsen, Nicolai Peter; (1847-12-06)
VII. Brevvexlinger med Skuespillere angaaende Udførelsen af Roller i Hertz’s Arbejder. A. Angaaende Paterens Rolle i Ninon. Fra Instructeur Nielsen til Hertz . D. 6te Decbr. 1847 Høistærede Hr. Professor! I Anledning af Deres Stykke: Ninon, til

BREV TIL: Nielsen, Nicolai Peter; FRA: Hertz, Henrik; (1847-12-10)
Fra Hertz til Instructeur Nielsen . Kbhvn. d. 10de Decbr. 1847 Høistærede Hr. Instructeur Nielsen! Deres ærede Skrivelse, dat. 6te Dec., modtog jeg imorges og iler med at besvare den. At den i 1ste Act udeladte Sang bli

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Nielsen, Nicolai Peter; (1848-01-14)
Fra Instructeur Nielsen til Hertz . D. 14. Januar 1848 Høistærede Hr. Professor! De tillader, at jeg endnu engang bebyrder Dem med et Spørgsmaal angaaende Ninon. I femte Akt er foreskrevet, at Akten begynder med en lys Dæmring, der først i fjerde

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Phister, Joachim Ludvig; (1856-01-18)
Fra L. Phister til Hertz . D. 18de Jan. 1856 Høistærede Hr. Professor Hertz. Idet jeg takker Dem for Deres venlige Skrivelse og den Tillid til mit Talent, De deri udtaler, maa det dobbelt bedrøve mig, at jeg efter moden Overveielse ikke tør paat

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Phister, Joachim Ludvig; (1856-01-19)
Fra Samme til Samme . D. 19de Jan. 1856 . Høistærede Hr. Professor! Det gjør mig meget bedrøvet, at jeg ikke kan have den Glæde og Ære at opfylde Deres Ønske; men tro De mig, det vilde blive til Skade for Deres Stykke og til Skam for mig; thi jeg kan ikke spi

BREV TIL: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; FRA: Hertz, Henrik; (1860-07-02)
Fra Hertz til Kr. Mantzius . Kbhvn. 2den Juli 1860 . Høistærede! Af en i Theaterchefens Navn mig tilsendt Skrivelse fra Kammerassessor Berner seer jeg, at De, kjære Ven, ikke er uvillig til at overtage Skalholts Rolle i »Besøget i Kjøbenhavn«.

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; (1860-08-10)
Fra Kr. Mantzius til H. Hertz . Kbhvn d. 10de Aug. 1860 . Idet jeg takker Hr. Professoren for Deres venlige Skrivelse i Anledning af »Islænderen« i »Besøget i K.«, og idet jeg siger Dem, at det altid har været og altid skal være mig en Ære og

BREV TIL: Mantzius, Kristian Andreas Leopold; FRA: Hertz, Henrik; (1860-08-14)
Fra Hertz til Kr. Mantzius . Kbhvn. d. 14de Aug. 1860 . Høistærede! Deres Bemærkninger ved Skalholts Rolle berøre et for Dem særdeles vigtigt Punkt, Opfatningen af Characterens ydre Personlighed, hans Exterieur, Holdning, Gang, og hvad dertil

BREV TIL: Paludan-Müller, Frederik; FRA: Hertz, Henrik; (1869-11-23)
VIII. Breve angaaende det Anckerske Legat. A. Brevvexling mellem H. Hertz, Paludan-Müller og H. C. Andersen angaaende Paludan-Müllers Kandidatur til det Anckerske Legat. Fra Hertz til Paludan-Müller . Kbhvn. d. 23de Nov. 1869 . Vor fælleds g

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1869-11-29)
Fra Paludan-Müller til Hertz . Kbhvn. d. 29de Novbr. 1869 . Med hjertelig Paaskjønnelse af Deres elskværdige Brev og Deres saa humane og velvillige Tilbud, hvorfor jeg bestandig er Dem taknemmelig, maa jeg dog, førend jeg bestemmer mig til at

BREV TIL: Andersen, Hans Christian; FRA: Hertz, Henrik; (1870-01-12)
Fra Hertz til H. C. Andersen . Kbhvn. d. 12. Jan. 1870 . Kjære Ven! Etatsraad E. Collin har været saa god at opgive mig Deres Adresse, og jeg vil strax benytte den for at tilskrive Dem, hvad jeg har paa Hjertet. De husker vel nok, hv

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Andersen, Hans Christian; (1870-01-17)
Fra H. C. Andersen til Hertz . Nizza d. 17de Jan. 1870 . Kjære, meget ærede Ven! Allerede for otte Dage siden modtog jeg Brev fra Professor Hartmann, der fortalte mig, at jeg snart havde den Glæde at høre fra Dem! I denne Morgen modtog jeg Der

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne; (1865-08-17)
Fra Bjørnstjerne Bjørnson til Hertz . 17de Aug. 1865 . Til Digteren, Prof. H. Hertz! Da jeg hører, at det Anckerske Legat ingen Bestemmelse har for, at kun danske Kunstnere og Digtere ere aabnede Adgang til at nyde godt deraf, — tillader jeg mig at forespørge

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Hartmann, Johan Peter Emilius; (1865-09-07)
Fra J. P. E. Hartmann til Hertz . Sophielyst pr. Roeskilde 7de Sept. 1865 . Kjære Professor Hertz! Jeg er aldeles enig med Dem i, at baade Sagens Natur og Ordene og Meningen i Anckers Testamente forbyde at give Stipendierne til Andre end dem,

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Gade, Niels Wilhelm; (1865-09-18)
Fra N. W. Gade til Hertz . Kbhvn. Mandag d. 18de Sept. 1865 . Høistærede Hr. Professor! Det Anckerske Testament indeholder ingen Bestemmelser om Legatets Anvendelse til danske eller til udenlandske Kunstnere. Men Ancker var jo født i Danmark,

BREV TIL: Bjørnson, Bjørnstjerne; FRA: Hertz, Henrik; (1865-09-19)
Fra Hertz til Bjørnstjerne Bjørnson . Kbhvn. d. 19de Septemb. 1865 . Høistærede! Deres Skrivelse af 17de August, som jeg modtog d. 31te, blev jeg forhindret i at besvare strax, da de fleste af Legat-Comitteens Medlemmer vare fraværende. Nu, da

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Nathanson, Mendel Levin; (1830-09-07)
IX. Breve fra og til forskellige Personer. Fra M. L. Nathanson 14) til Hertz . Manchester d. 7de Sept. 1830 . Min kjære Hertz. Jeg takker Dem ret meget for Deres Brev og for de mange interessante Nyheder. Først og fremmest maae ieg gratulere

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand; (1833-09-21)
Fra Chr. Winther til Hertz . Kbhvn. d. 21. Septbr. 1833 . H. opholdt sig dengang i Udlandet, Kjære Hertz! Al god Hilsen og Venskab tilforn! — Jeg sender Dig herved efter Løvte et Par Breve. Det ene til Filippo Berti, Forfatter af

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Andersen, Hans Christian; (1834-10-23)
Fra H. C. Andersen til Hertz . Ved Hjemkomsten fra Udlandet. Kbhvn. d. 23de October 1834 . Kjære Hertz! Det glæder mig meget, at vi nu have Dem igjen! Jeg sender herved min lille Datter Agnete for at sige: God Dag! — Om nogle

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1835-05-28)
Fra J. L. Heiberg til Hertz . Modtaget efter Oplæsningen af »Den eneste Feil«. 28de Mai 1835 . Kjære Ven! Jeg føler Trang til at takke Dem endnu engang for den sjeldne Nydelse, som De igaar forskaffede mig og os Alle. Jo mere jeg tænker paa

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Ryge, Johan Christian; (1837-02-26)
Fra Dr. Ryge til Hertz . D. 26de Febr. 1837 . Da jeg har bragt i Erfaring, at De 2 eller maaskee endog flere Gange forgiæves har søgt mig i min Bolig, og jeg forudsætter, at De ønsker at andrage Noget for mig i Anledning af Deres Tragoedie Svend Dyrings Huus,

BREV TIL: Heiberg, Johan Ludvig; FRA: Hertz, Henrik; (1841-03-06)
Fra Hertz til J. L. Heiberg . D. 6te Marts 1841 . Kjære Ven! Idet jeg takker Dem meget for det betroede Laan af medfølgende Manuscript Hauchs Svend Grathe. , kan jeg ikke undlade med et Par Ord at sige min Mening om samme. De har vel ikke bedt mig derom; men n

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Jacobsen, Ludvig Lewin; (1841-08-14)
Fra Lægen, Prof. L. Jacobson 27) til Hertz . Kbhvn. 14. Aug. 1841 . Høistærede! De har eengang lovet mig at ville modtage en Foræring, jeg har bestemt for Dem, og jeg sender Dem samme herved. Det er Baggesens Daase, den Daase, han br

BREV TIL: ukendt FRA: Hertz, Henrik; (1844-06-02)
Fra Hertz til En Ukjendt Forfatter J. W. Denne — en Dame — havde sendt H. en Samling Digte med Anmodning om en Dom over dem. — Det var i Aarenes Løb et ganske overordentligt stort Arbejde, H. gjorde som æstethisk Raadgiver for Begyndere — ofte ogsaa for de mere forfarne

BREV TIL: Halle, Sara V.; FRA: Hertz, Henrik; (1845-11-08)
Fra Hertz til Fru S. V. Halle . 28) D. 8de Nov. 1845 . Kjære Sara! Efter Løfte sender jeg Dem herved mit Portrait, men oprigtigt talt, lidt geneert, thi det er altid ubeqvemt, som Ernst Trier Den senere Højskoleforstander. siger, at bilde sig ind, man tracter

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Heise, Peter Arnold; (1865-09-28)
Fra P. Heise til H. Hertz . Kbhvn. 28de Sept. 1865 . Kjære Hr. Professor Hertz! Jeg var paa Landet, da Deres Brev kom, derfor svarer jeg først nu. Svaret er forresten omtrent — o. Jeg har endnu ikke hørt det Mindste om Sagen. Da jeg havde indl

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Bødtcher, Ludvig Adolph; (1867-05-09)
Fra L. Bødtcher til Hertz . Kbhvn. d. 9de Mai 1867 . Kjære Professor Henrik Hertz! Du overraskes vistnok ved at see nogle Ord fra min Haand, men, min ærede Ven, det er en gammel Gjæld, som jeg tidt har villet betale, men som igaar saa stærkt m

BREV TIL: Bødtcher, Ludvig Adolph; FRA: Hertz, Henrik; (1867-05-12)
Fra Hertz til L. Bødtcher . Kbhvn. d. 12te Mai 1867 . Tak, kjære Ven, for Din smukke Epistel, der, som Du vel kan vide, har glædet mig meget. Og dobbelt kjær var den mig, da den igjen satte mig i Rapport med min gamle Ven fra Rom, som jeg elle

BREV TIL: Sødring, Julie Weber; FRA: Hertz, Henrik; (1868-11-05)
Fra Hertz til Fru Sødring . Kbhvn. d. 5te Nov. 1868 . Iblandt de Mange, der idag føle sig opfordrede til at bevidne Dem, høistærede Fru Sødring, deres Erkjendtlighed, er der vist Ingen, der med større Føie end jeg kan henvende sig til Dem. Fra

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Sødring, Julie Weber; (1868-11-07)
Fra Fru Sødring til Hertz . 7. November 1868 . Maa jeg bringe Dem min hjertelige Tak for Deres mig saa kjærkomne Brev. — Jeg gjemmer det som en kjær Erindring om en Forfatter, hvis Opgaver det altid har været mig en Samvittighedssag at forstaae og løse.

BREV TIL: Hertz, Henrik; FRA: Brandes, Georg; (1869-08-02)
Fra Dr. G. Brandes til Hertz . 2. Aug. 1869 . Høistærede Hr. Professor! Det er undertiden faldet mig ind, at vi i vor kritiske Litteratur savner en Paavisning af Fru Heibergs Indflydelse paa den danske Poesie. Jeg nærer selv megen Tvivl om min Skikkethed til a

BREV TIL: Brandes, Georg; FRA: Hertz, Henrik; (1869-08-07)
Fra Hertz til Dr. G. Brandes . Kbhvn. d. 7de Aug. 1869 . Høistærede! At Fru Heiberg i Egenskab af Skuespillerinde — og det er vel dette, De nærmest tænker Dem — har havt Indflydelse paa vor dramatiske Litteratur, kan vist ikke betvivles. Men j

Tekst efter brevene