Danmarks Breve

BREV TIL: Sylvester Hertz FRA: Henrik Hertz (1831-03-12)

Fra H. Hertz til S. Hertz.
Kbhvn. 12. Marts 1831

Kjære Broder. — — Hvor Pokkeren skal jeg skaffe 200 Rdl. tillaans her i Byen? *) Jeg har s. 25 jo flere Gange tilforn umaget mig forgjæves for mindre Summer. Den Mand, af hvem jeg har laant 200 Rdl. til Udgivelsen af Brevene, maatte jeg for samme Sags Skyld gjøre til min Fortrolige. Ifald det gaaer galt med Emma, saa vil det falde mig vanskeligt at tilbagebetale de nævnte 200 Rdl. for ikke at tale om min øvrige Gjæld. Elendigheden af Bogvæsenet hertillands er mig nu først ret indlysende. Der er af begge Oplag af Brevene solgt omtrent 700 Exemplarer, og det uagtet der i mange Aar ikke er bleven talt om nogen Bog saa meget som om denne. Og selv Indtægterne af det Solgte kan jeg længe vente efter. Langhoff, der klager over Umuligheden af at faae Penge især fra Reitzel, har aftalt med mig, at han i Aarets Løb udbetaler mig Beløbet i Smaasummer; Jeg har saaledes een Gang erholdt 50 Rdl. Hermed er jeg sagtens vel tjent, især da jeg om kort Tid tager min Afsked fra Skolen *) (den forstyrrer min Tid utroligt) og saaledes ingen andre Indtægter har end aldeles uvisse; men det er dog bedrøveligt, at man selv er saa lidet Herre over det, man ærligt har fortjent. — Emma er givet, som Du veed, een Gang, fandt meget Bifald, men der var ogsaa nogle s. 26 Faa, der hyssede (noget, Folk her gjør for et godt Ord ved nye Stykker). Opførelsen er nu standset, deels fordi jeg af egen Drift har forkortet den unægteligt noget brede Dialog, deels ved Ryges Sygdom. Hvorledes det vil gaae ved anden Forestilling, er tvivlsomt, da Meningerne om Stykket synes deelte. Nogle (hvoriblandt en saa kyndig Mand som Heiberg) kunne ikke noksom rose dets Egenskab at være ligesom grebet ud af Livet, Andre finde det altfor hverdags og naturligt og de 3 første Acter for lange. Snurrigt, at Kjøbenhavnsposten og Dagen, der ellers ere saa graadige paa at anmelde nye Stykkers Opførelse, slet ikke have anmeldt det. Da man almindeligt troer, at Emma og Amors Geniestreger ere af Forfatteren til Gjengangerbrevene, saa have de nævnte Blade vel ikke havt Hjerte til at tale godt om Emma og ikke vidst, om de turde tale ondt om det. Skulde man pibe Emma ud, da skal det kun gjøre mig ondt i pecuniær Henseende; thi jeg haaber, at naar det engang bliver trykt, da skal det nok vise sig, at det var for godt til en saadan Behandling; men for denne Skjæbne er ethvert nyt originalt Stykke desværre altfor let udsat. — — —

Men nu maa jeg standse min Epistel, naar s. 27 ellers ikke min hele Formiddag skal gaae hen med at skrive Breve.

Din hengivne Broder
Henrik Hertz.