Danmarks Breve

BREV TIL: Sylvester Hertz FRA: Henrik Hertz (1831-04-06)

Fra H. Hertz til S. Hertz.
Kbhvn. d. 6 April 1831

Kjære Broder. — — Den ny Recension over Gjengangerbrevene (der er af Confess. Mynster efter hans egen Tilstaaelse) er nu kommen og er vistnok meget interessant og behagelig at læse. Den er særdeles smigrende for Forfatteren og indeholder flere gode Bemærkninger, gaaer mere critisk tilværks end Ørsteds, men har, som det synes ved Misforstaaelser af Forfatterens Ord, bragt Forvirring i adskillige Materier. Forunderligt er det, at Ingen endnu har, i at bedømme Gjengangerbrevene, betragtet dem fra den objective Side ɔ: som en Fremstilling af Baggesens altid mærkværdige, men ofte snurrige Porsonlighed. Man vilde herved have sparet sig at tage visse enkelte Yttringer (f. Ex. Dommen om Adam og Eva) saa alvorligt og lige efter Bogstaven, og vel saa ogsaa have indseet, at der hist og her med en Slags Ironie spasedes med Baggesens Personlighed. s. 28 De i Bogen udtrykte Ideer og Anskuelser lide ingen Skaar ved denne Betragtningsmaade, da det kun er den eiendommelige Maade, hvorpaa de ere udtrykte, der er baggesensk; ikke selve. Ideerne i deres Udvikling. — — —

Forresten skal jeg hilse Dig fra alle gode Venner. Din

Henrik Hertz.