Danmarks Breve

BREV TIL: Sylvester Hertz FRA: Henrik Hertz (1831-12-17)

Fra H. Hertz til S. Hertz.
Kbhvn. d. 17. Dec. 1831

Kjære Broder. Efter Løfte vil jeg meddele Dig den Underretning, jeg har faaet gjennem Nathanson om Din Ansøgnings Skjæbne. *) Munch har rigtigt nok givet den til Feddersen og denne til Kongen. Men Kongen skal have svaret, »at han havde saamange Qvaklerier med de politiske Blade, og at Byen Weile ikke var saadan en Afkrog af Danmark, at den behøvede en egen politisk Avis for i ordentlig Tid at erholde Efterretninger fra Udlandet.« Efter denne Kongens Yttring maa Sagen, desværre, for Øieblikket synes endt. I det mindste nu kan der neppe gjøres Noget for den, da Hs. Maj. skal være meget vred paa Bladskrivernes frie Tone, deres personlige Udfald etc. og desaarsag skal have befalet Cancelliet at betænke, om der ikke i denne Henseende kunde skee en Indskrænkning ved Trykkefriheds-Forordningen, s. 30 saaledes at visse Bestemmelser bleve skjærpede. Ørsted skal have sat sig stærkt imod det, og man haaber, at Alt vil blive ved det Gamle ; men i al Fald kan Du deraf see Kongens Stemning.

Gjennem den Schubotheske Boghandel har jeg sendt Dig og Cecilia hver et Exemplar af Nyt aarsgaven, som jeg haaber, Du har modtaget. Den har allerede havt ret god Afsætning. Folk vare meget spendte paa den; og det Indtryk, den i Almindelighed har frembragt, har jeg al Aarsag at være tilfreds med, ja det overgaaer endog min Forventning i adskillige Henseender aldeles. At iøvrigt en Bog af saa forskjelligt Indhold maa blive underkastet en adskillende Critik, at Een kan føle sig mere tiltrukket af enkelte Stykker og igjen tilbagestødt af andre, hans Nabo derimod have modsat Smag, — er naturligt. Saavidt jeg har kunnet mærke, har den saa godt som uden Undtagelse været en kjærkommen Gave i denne sterile Tid. At der iøvrigt bliver snakket om den, og i visse Kredse kun om den, maa ikke forundre Dig, da Folk har saa lidt at tale om. — — Glem ikke uden Forbeholdenhed at meddele mig Din Mening om Bogen, naar Du har gjennempløiet den. Underret mig ogsaa om Provindsavisernes Beretninger. Jeg er svag nok til at lytte efter enhver Stemme, s. 31 skjøndt, vil jeg haabe, stærk nok til endda ikke at lade mig forblinde af umotiverede Domme. — — Din heng. Henrik Hertz.