Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Sylvester Hertz (1835-07-11)

Fra S. til H. Hertz.
Weile d. 11. Juli 1835

Bedste Henrik. Vedføiede Brev bedes snarest sendt til vor Søster. Ved samme Leilighed vil jeg spørge Dig, om Du ikke mener, jeg ved Stænderforsamlingen kunde passende lade mit s. 36 gamle Ønske *) bringe paa Bane, men vel at mærke, det maatte ikke udgaae fra mig, og heller ikke betragtes som et, en privat Mands Interesse vedkommende Ønske. Det kunde maaskee støtte sig paa den almindelige og saa ofte udtalte Yttring, at Monopoler efterhaanden burde forsvinde. Algreen Ussing og David opfordre jo saa kraftigt til at benytte sig af Petitionsretten. Vore Deputerede fik derved Noget at bestille; thi jeg troer min Gud ikke, de har synderlig Noget at bringe tiltorvs. — Er det ellers en Nødvendighed at benytte sig af sit eget Amts eller Stifts Deputerede? Kunde f. Ex. ikke jeg, naar jeg syntes, at en Deputeret i et andet Stift bedre var den Gjenstand voxen, jeg vilde have bragt paa Bane, overdrage den til ham? Jeg har ikke Forordningen ved Haanden. Siig mig nu om dette og om Ovenstaaende Din Mening. — Jeg vil dog prøve Alt; det skader mig jo ikke. At man afslog min Bøn til Generalpostdirectionen, veed Du vel; af hvad Aarsag? Og denne, alt partielt tilstaaede Bagatel!

Min Svoger skriver, at Publicum en Aften ved Forestillingen af Dine »Corsarer« raabte »Forfatteren leve!« — Er det sandt?

Din hengivne Broder S. Hertz.