Danmarks Breve

BREV TIL: Sylvester Hertz FRA: Henrik Hertz (1837-03-04)

Fra H. Hertz til S. Hertz.
D. 4de Marts 1837

Kjære Sylvester. – – Jeg har rigtignok for omtrent I Maaned siden skrevet til Dig og Din Kone og endnu ikke erholdt Svar (jeg troer heller ikke, at der var Noget deri at besvare) — men jeg vil dog skrive idag igjen for at kunne meddele en ret behagelig Nyhed, der, det er jeg overbeviist om, vil glæde Dig, og der maaskee, naar jeg ikke skyndte mig, blev Dig meddeelt af den alt slugende, udelicate Kjøbenhavnspost. Sagen er, at Hs. Majestæt paa Geh. Stats- og Finants- Minister Moltkes Forestilling og efter min Ansøgning har bevilget mig 400 Rdl. aarligt, indtil jeg kan blive ansat i et Embede. Det er vel ingen Herrefærd — eller Du vil maaskee mene det — naar man er i min Alder og i 10 Aar har skrevet for det gemene Bedste. Men jeg betragter det dog, især i de nuværende »materielle Interesse« Tider for en stor Lykke. Det giver mig Haab om at kunne med større Sindsro end hidtil udelukkende leve for de Arbeider, jeg anseer for s. 52 mine vigtigste, eller for mit Livs bedste Bestræbelser. Desværre lader sig et Embede ikke godt forene dermed. Muserne, som Schiller siger, suge Marv og Saft af deres Digter. Goethe klager i sit Levned gudsjammerligt over, at han kunde have leveret langt flere sande Digterværker, naar hans Liv ikke var bleven saa mangfoldigt abstraheret fra Poesien, og ikke saa Mange havde gjort Regning paa hans Dygtighed i andre Henseender. At Heiberg i de senere Aar har skrevet saa Lidet, grunder sig vist paa hans Ansættelse ved Høiskolen, der med faa Indtægter tager ham megen Tid op. — Og dog kræver man (d. v. s. hos os) bestandigt, at en Poet skal have en fast Bestilling, som om Poesien dog kun var en Bisag. Hvem forlanger af Malere eller Billedhuggere, at de skulle gaae Embeds-Veien eller søge en Port-Controlleurs Post ? Men naar en Poet kun vil leve for Poesien (og Gud veed, eet Liv forslaaer knap dertil) saa siger man: Jeg veed ikke, hvad det Menneske tænker paa? Vil han da aldrig i Vei? — Man kan blive desperat over saadanne Talemaader.

Jeg vilde gjerne skrive Dig en Smule andet Nyt, men jeg har Intet. Af Dagen fra igaar vil Du see, at Dr. Ryges Datter gaaer til Theatret. Hun er i al Stilhed uddannet, formodentlig s. 53 ved Faderens Veiledning, og skal have meget Talent og desuden være smuk. — Hauch har udgivet et Bind med en Comoedie og et Novelle-Fragment i. Den første, der foregaaer i Pestens Tid 1720, er en underlig Blanding af Nutidens moderneste Sprog og en overalt, hvor den er anvendt, upassende Pathos. Der er en paafaldende Ubehændighed i dette Stykke.

Lev nu vel! Faaer jeg aldrig et Par Linier fra Din Kone? Skriv snart, eller naar I have Tid og Lyst. Din hengivne

Henrik Hertz.