Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Sylvester Hertz (1840-03-11)

Fra S. Hertz til H. Hertz.
Weile d. 11te Marts 1840

— — At Byen var illumineret, veed jeg ikke (veed Du Din Fødsels-Dag og Aar, kan Du let læse Dig det til i Datidens Aviser). At Enkedronningen og sal. Moder havde Gjordemoder (en tyk Madam Lydiche) tilfælleds, har jeg ofte hørt omtale; jeg erindrer Konen endnu. Feiler jeg ikke, saa havde Enkedronningen endog sagt til hende, at hun endelig maatte gaae hen til os, da Moder behøvede hendes Hjælp. — I Din Sygdom — Skarlagensfeber — (det var vel i Dit 4de Aar) havde Du to Bylder, een paa hver Side af Halsen: Etatsraad Winsløw opererede dem. Hans Amanuensis heed Steebuss, men han havde ikke Noget med Operationen at gjøre. Du sammenblander dette med en anden Historie. Du fik i Sygdommen en meget stærk Diarrhoe. Under denne sendte s. 70 vi Bud efter Winsløw (der kom 2, 3 Gange om Dagen til Dig), men — jeg troer, det var om Aftenen — han var i Selskab, maaskee udenfor Byen, og kunde saaledes ikke komme. I hans Sted kom nu Stebuss, med en lille Perial, men uagtet denne ordinerede han en hvid Mixtur, der reddede Dig. Jeg formoder, Du vil fortælle Dit Levned, og vil tilføie, at Du var stærkt afkræftet af denne Sygdom og havde længe ligget uden at tale. Jeg erindrer det endnu som idag; jeg stod ved din Seng; jeg troer, Solen skinnede ind paa den, da sagde Du med Eet, efter længere Tids Taushed: »Jeg har fanget en Flue!« og viste mig den. Det var nok en mat Flue, der krøb paa Overdynens Lagen. Jeg veed endnu, hvor glad jeg blev ved at høre det Par Ord af Dig, — og det er dog saa mange Aar siden. Jeg var iøvrigt ogsaa Patient paa samme Tid, havde vel ogsaa Skarlagensfeber, men gik oppe med den. — Arbeider Du paa Dit Levned, da har Du i mig et Archiv, hvor de fleeste af Datidens Krønniker ligge gjemte. Jeg erindrer endnu de ubetydeligste Omstændigheder. – –

Min Kone beder mig hilse Dig.

Din S. Hertz.