Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Sylvester Hertz (1848-03-26)

Fra S. Hertz til H. Hertz.
Weile d. 26de Marts 1848

Hvad siger Du, Borger Henrik? Hvilken Bevægelse, hvilket Røre, hvilken Kamp i Verden! Hvilke straalende Bedrivter og hvilken nedbøiet, krybende Ydmyghed! Paa Alt vendes op og ned. Konger blive Borgere og Borgere Konger. Det fordunkler alle Fortidens Bedrivter. Alle begeistres, Alle gjennemglødes af den store Idee, der nu gjennemflyver Verden. Friheden har søndertraadt Trældommens Slange; den ligger s. 88 nu i Støvet i sit sidste Aandedræt. Frihed og Lighed — det er det herlige Løsen!

Min Kone, der altid var et meget fredeligt Menneske, er nu ligesaa begeistret som jeg. Hver ny dansk eller tydsk Avis bringer os en Festdag. Hun har udgydt flere Taarer ved de glimrende Bedrivter, Folket har viist. Var jeg ung endnu, jeg holdt det ikke ud i denne trange By. Over til Kjøbenhavn, en Riffel paa Nakken og afsted! Du troer maaskee ikke, at der ligger en Pistol paa mit Bord, mens jeg skriver dette? Enhver maa nu ruste sig til Kamp! Ogsaa mine Børn, saa smaae de ere, høre med Opmærksomhed paa mig, naar jeg læser Aviserne — den skjønne Daad har ogsaa berørt dem.

Hvordan lever Borger Cohen, Borger Ludvig og Borger Julius? *) Gjøre de Krigstjeneste? Det vil jeg haabe. Her tænker man kun paa Vaaben. Borgerinde Sara er vel ængstelig; men lad hende tænke paa Qvinderne i Berlin, der reiste Barricader og støbte Kugler til deres Mænd. Det havde jeg ikke tænkt om Nutidens Preusser.

Men, Borger Henrik, hvorledes gaaer det med Dine Skuespil? Det glæder mig, at Ninon havde Publicums Bifald; om det andet har jeg s. 89 Intet læst; men der gives maaskee slet ingen Forestillinger. Spyd og Skjold forjage Muserne.

Det er ellers mærkeligt, Borger Henrik, at Du i hele denne bevægede Tid ikke har betænkt din Broder med et eneste Ord. Jeg kan ikke forklare mig denne Taushed. Jeg lod engang en Vittighed om en galen Poet gaae igjen i min Avis, og siden den Tid tør man ikke tilskrive mig andet end »uskadelige« Bagateller. Hart gebüszet.

– – Apropos, bed Borger Ludvig, at han for mig gaaer hen til Borger Eibe i Løvstrædet og spørger ham, hvorfor han ikke sender mig det udkomne Hefte af Borger Liunges Scener af den franske Revolution? Gjør han Vrøvl, saa bed Borger Ludvig sige det til Liunge selv.

Min Hustru og mine Børn hilse mange Gange. Lev vel, Borger Henrik, og hav os kjær.

Borger S. Hertz.