Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Sylvester Hertz (1850-04-03)

Fra S. Hertz til H. Hertz.
Weile 3die April 1850

Ei, kjære Broder! est Du nu ogsaa kommen paa »Kjærlighedens Veie«. Det kan jeg lide. Nu seer jeg, at Du er en ægte Hertz. Hidindtil har Du besunget den deilige Guldfugl; s. 90 nu har Du endelig fanget den. Jeg gratulerer Dig til Din Fangst, eller med andre Ord, jeg ønsker Dig tillykke med Din vistnok vakkre Kjæreste. Hvor kan hun være andet end vakker, da hun er valgt af en Mand, der er Fader til saa mange smukke Damer; naturligvis mener jeg Dine poetiske.

Liebe 1st das Leben des Lebens, siger den fortræffelige Weber. Det glæder mig, at Du nu ogsaa er kommen til den Erkjendelse. Du est Poet, min kjære Broder, Du har skrevet Meget om Kjærlighed, har skabt en Mængde poetiske Situationer; men Alt det var kun Theorie, eller, om Du vil, en aandelig Anskuelse; nu est Du bleven en Practicus; nu vil Du med Guds Hjælp sande Goethes Ord: Grün ist des Lebens goldner Baum. Det eenlige Liv duer ikke, det har jeg min Tro altid sagt.

Men fortæl mig, hvorledes det er gaaet til. Du leer vel, ikke sandt? Ah! fortæl det paa Vers; paa Vers kunne Folk af Faget fortælle saa Meget.

Nu har Du vel travlt med at sætte Bo? Hvor morsomt er det mig, naar jeg forestiller mig, at min Hr. Broder, der hidindtil har samlet Guldkorn paa Parnasset, nu skal samle paa jordiske Potter og Pander; thi dem tør man ikke savne i en Huusholdning. Det har ofte, s. 91 kan Du troe, sat mig Fluer i Hovedet, og ofte har jeg maattet høre ilde for det, naar jeg var ligegyldig eller maaskee endogsaa loe, naar slige vasa necessaria skulde anskaffes. Og deri ligner vist min Hr. Broder mig.

Jeg seer, at min Cecilie, der entre nous skriver i meget skjæve Linier, melder Dig, at jeg maaskee kommer til Kjøbenhavn. Det er meget uvist; thi jeg skranter desværre ofte. Nu vilde det være mig dobbelt kjært at komme over til Eder. Jeg fik da at see, om Du virkeligt besidder den Smag, jeg hidindtil har tiltroet Dig; jeg tvivler ikke derom.

Lev vel, kjære Henrik! Din Kjæreste skal jeg selv hilse paa.

Din hengivne Broder
S. Hertz.