Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Vilhelm Jacobsen FRA: Henrik Hertz (1832-07-06)

Fra Hertz til P. V. Jacobsen.
Hirschholm d. 6te Juli 1832

Kjære Jacobsen. Tusind Tak for det tilsendte Correcturark. — — Naar Du nu, Du næsten Algode, vilde ogsaa gjennemsee det af mig alt corrigerede Ark, da var det skjønt. – – Oehlenschlägers Subscriptionsplan, hvorover Heiberg og jeg have gjort os meget lystige, have vi læst i »Dagen«. Stor Skade, at Du ikke fik Tid til at tilskrive mig Details derom. — Hvormange Studenter er der slaaet ihjel af Nørrebroes Vagt? Hvormange af dem, der toge Deel i Fakkeltoget for Clausen, har Kongen ladet hænge? Er Clausen alt forflyttet til Skagen? 22)

Paa Regn igaar og tildeels idag nær have vi herude havt det meget godt. Slotshaven er virkelig smuk, Huset, vi beboe, tilstrækkeligt beqvemt, men maaskee noget fugtigt. Vi spise, drikke, spadsere og spille Fjerboldt, og, naar vi have Tid tilovers, saa bestille vi Lidt. — Ja ja! — Din over Din ved Correcturarkets Tilsendelse udviste Godhed undseelige

Henrik Hertz.