Danmarks Breve

BREV TIL: Peder Vilhelm Jacobsen FRA: Henrik Hertz (1832-07-25)

Fra Hertz til P. V. Jacobsen.
Hirschholm 25. Juli 1832

Kjære Jacobsen! — — Qvartalsskriftet *) skrider mægtigt frem; vi have allerede faaet et Navn til det, nemlig Janus. Dette Navn har Heiberg hittet paa og er meget fornøiet derover, og det har jo ogsaa sine grumme gode Sider. Jeg skal skrive en poetisk Indledning til 1ste Hefte og Thortsen 2 metriske Afhandlinger, Du nogle Forsøg i Novellefaget, der skulle blive næsten lige saa gode som Samlerens Indledning, Heiberg en Slump Philosophie, og s. 99 P. Møller en Undskyldning for, at han Ingenting leverer. Det Skarn! Han havde lovet at komme herud, inden han reiste til Fyen, for idetmindste at tale med os om Qvartalsskriftet; men ikke engang det har han holdt.

Den Færdsel, der er udenfor mine Vinduer en Dag igjennem, og den Mængde Vogne, der holde i Stalden ved Postgaarden, gjør Du Dig knap noget Begreb om. Næst efter Diana (der takker meget for Kis’s Hilsen og slikker ham paa Snuden, ad modum »Je vous embrasse« i Breve) og Vallerød-Høiens Udsigt, er Stalden det, der morer mig meest herude.

Din Ven Henrik Hertz.

I dette Øieblik kommer Diana ind til mig og beder mig om at turde skrive et Par Ord i mit Brev til Kis, samt tilsende ham sit Portrait. Jeg kunde ikke nægte hendes Begjæring, og begge Dele følge herved.

Vou, Vou, Kis!
Brrr... Vuf. Push! *) Vov vov vov!
Push – – Vou, Votre, Vou.
Diana.