Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Marius Rosenkilde FRA: Henrik Hertz (1832-03-18)

Fra Hertz til Rosenkilde.
d. 18. Marts 1832

Høistærede! — Hermed følger efter Løfte Bearbeidelsen af Bondehistorien *) . Men — De bliver dog vel ikke vred? — Mere kan jeg dennegang ikke paatage mig at udføre. Hverken min Tid, der krydses af endeel Forretninger og Bekymringer, tillader det; heller ikke er mit Hoved saa klart, at jeg med nogenlunde Ære kunde komme fra Behandlingen af et Sujet. Jeg har saaledes havt stor Lyst til at skrive til Deres Declamatorium (for Dr. Ryge eller Nielsen) et Digt: »Landmagt og Sømagt«, naturligviis taget fra den blot poetiske Side; men Emnet interesserer mig for meget til at jeg, sæt ogsaa, sligt var muligt, kunde feie det af i et Par Dage, hvilket dog maatte skee.

Ved det hermed tilsendte Digt har jeg ikke Andet at bemærke, end at jeg har tænkt mig det fremsagt af Dem selv uden dog i den Henseende at ville paalægge Dem nogen Tvang. Bønderne, især Hans, maa vel tale sjællandsk eller med et Anstrøg deraf. I de forekommende Samtaler troer jeg, at Declamator kan, uden s. 117 derfor at hæve Rhythmerne i Verset, indblande nogle Smaa-Ord som Overgange, hvorved Dialogen bliver naturligere.

I Haab, at De bevarer mig i venskabelig Erindring og tager tiltakke med, hvad Huset dennegang har formaaet, er jeg Deres ærbødigste Forf. til Gjengangerbrevene.