Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Adolph Marius Rosenkilde (1832-03-19)

Fra Rosenkilde til Hertz.
d. 19. Marts 1832

Jeg siger Dem mange Tak for Digtet, ret oprigtig Tak for en kierlig Opmærksomhed, som jeg har liden Fordring paa. Men: Maae jeg sige Noget?

Jeg har et jydsk Digt af St. St. Blicher at sige, som ingen anden kan sige end jeg. Om jeg nu skulde finde, at 2 Bondedialecter er mig ikke tienligt paa een Aften, bliver De mig da vel ugunstig, om jeg lader Digtet sige af enten Ryge eller af Phister. Denne kan bedst; men Hiin er yderst indtaget af Fortællingen og synes nødigt at give Slip paa at sige den, ifald jeg ikke giør det.

Hvilken Idee: Landmagten og Sømagten! faae Timer før 2den April *) : s. 118 Gud velsigne Dem, om De udfører den! Ikke eet ret alvorligt, rigtigt værdigt Alvorsdigt har jeg. — Om det kommer først om Fredagen, saa er det ikke for seent. —

Takkende for det Erholdte, siger jeg ikke Mere; men ...

Naa — jeg henlever altid med venskabelig Deeltagelse i alle Deres Anliggender for saa vidt de berøre vore fælleds Gudinder.

Deres Rosenkilde.
Til Forf. af Giengangerbrevene.