Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Marius Rosenkilde FRA: Henrik Hertz (1832-03-23)

Fra Hertz til Rosenkilde.
d. 23. Marts 1832

Høistærede! Efter at have modtaget Deres Brev, tog jeg fat paa den mig bestandigt kjærere Idee om Land- og Sømagten, og er saa nær færdig med Udførelsen deraf, at jeg tør love Dem Digtet til iovermorgen. – – Da jeg har Grunde for nødigt at ville have fleere end eet Stykke under mit Firma, ønsker jeg, at Bondehistorien maa anføres aldeles anonymt, Landog Sømagten derimod under mit sædvanlige Bomærke. Dette sidste Stykke vil bedst passe sig for Hr. Nielsen (da Tonen deri er holdt noget frisk og ungdommelig) men kan upaatvivleligt ogsaa fremsiges af Dr. Ryge.

s. 119 Jeg beder Dem undskylde dette i stor Hast skrevne Brev.

Deres ærb. Forf. til Gjengangerbrevene.