Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Marius Rosenkilde FRA: Henrik Hertz (1832-03-26)

Fra Hertz til Rosenkilde.
Mandag d. 26de Marts 1832

Høistærede! Da jeg silde paa Dagen kom hjem, traf jeg Deres Brev, og kan først nu besvare det.

Angaaende Valget af en Fremsiger, overlader jeg trygt Alting til Dem, da jeg veed, at De, saavidt Omstændighederne tillade det, vil iagttage Digtets Tarv.

Angaaende Titelen, da er den anførte sandtnok polemiserende og passer heller ikke altfor vel; men den er piquant, og jeg troede oprigtigt talt, at De netop ønskede den Titel. »Slaget paa Rheden« giver falske Forestillinger om Stykkets Indhold; og Sømagtens Priis er for pretensionsfuldt. — Lad det derfor hellere hedde »Landet og Havet«.

At dette under ugunstige Omstændigheder skrevne Digt har vundet Deres og Familien Heibergs — saa skarpseende, saa smagfulde Læseres — Bifald, har forskaffet mig en behagelig Overraskelse. Halvveis frygtede jeg for, at Skyndingen havde bragt mig til at udtrykke Ideen med mindre Klarhed, end jeg ønskede, og til at vaage mindre over Udtrykkets Reenhed og Ordenes Valg.

Jeg er med Agtelse
Forf. af Gjengangerbrevene.