Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Marius Rosenkilde FRA: Henrik Hertz (1832-03-30)

Fra Hertz til Rosenkilde.
d. 30. Marts 1832

Høistærede! I de Skrivelser, jeg har faaet fra Dem, har De talt saa aabenhjertigt og uforbeholdent, at det opfordrer mig til at vise Dem en lignende Uforbeholdenhed.

Det er klart af Deres Brev fra idag, at De ønsker mit endelige Votum angaaende Fremsigelsen af »Slaget paa Rheden« for derved at rives ud af Deres egen Uvished. Men De sætter mig herved i en stor Forlegenhed. Som Sagerne nu staae, da De har indhentet Fleres Meninger, viist det til Mad. W. og derved paa en for mig meget smigrende Maade givet hende Ulyst til at fremsige det tidligere valgte Stykke, seer jeg ikke rettere, end at jeg nu maa ønske at være aldeles udenfor Sagen. Jeg har allerede s. 128 gjort Alt, hvad der kunde med Billighed forlanges af mig, har bragt 2de Herrer af Deres Colleger i Forslag og siden givet Dem uindskrænket Magt til efter bedste Skjønnende at raade over Fremsigelsen.

Men sæt ogsaa, jeg vilde give mit Votum, kan jeg dog ikke længere give det aldeles uhildet af forskjellige hinanden krydsende Betragtninger. Hvad enten jeg tænker mig Digtet fremsagt af Mad. W. med hendes eiendommelige Evne til at begeistre Tilhørerne for deslige Æmner, eller oplæst af Papiret af Dem, men med den personlige Interesse og Varme, der maa besjæle Dem mere end de fleste Andre for d. 2den April, er det mig lige vanskeligt at træffe noget Valg.

Det Sujet af Deres Barndoms-Historie, De har meddeelt mig, har rørt og grebet mig særdeles; men efter min Overbeviisning (og De veed jo, at jeg gjør strenge Fordringer til Valget af et Digts Form) egner det sig ikke til et versificeret episk eller lyrisk Digt; men vel allerbedst og ypperligt til en, hele Slaget den 2den April og Folkestemningen omfattende, men kort Novelle i Prosa, eller maaskee til en dramatisk Idyl.

Jeg beder Dem slutteligt at være overbeviist om, at jeg, hvad Beslutning De saa fatter s. 129 angaaende den førstnævnte Sag, haaber med lige ublandet Fornøielse at kunne bivaane Deres Aften-Underholdning.

Deres ærbødige
Forf. til Gjengangerbrevene.