Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Adolph Marius Rosenkilde (1831-01)

Fra Rosenkilde til Hertz.
Udateret (Jan. 1831).

Deres Lystspil Emma, som jeg læste høit forrige Uge for en Kreds af dannede unge Piger, fandt vi alle meget Godt i. — Men — det er min Interesse for at bevare et Stykke paa Repertoiret, hvori jeg har en betydelig Rolle, der befaler mig at være frimodig. — Lad det ikke spilles, før det er forkortet !!! — Doctoren har Meget at passiare om Sygdom i Huset, som kan gaae bort. Emma kan ved saa liden Møie faae en livligere og interessantere Colorit. — Vagtel har hist og her Noget, der driver Charakteren ud af den rare, jevne Naturlighed, hvormed han er tegnet. *) — — —

Min Mening er: Stykket er værd, ved sin fortræffelige naturlige Dialog især, at staae sig vel ; men det kan kun skee ved, at Rollerne spilles, som de ere skrevne. Nu er der alligevel s. 130 — reent ud sagt for Meget. For meget Hverdagsligt. Stryg ud! Saa vil De faae Glæde af Stykket, thi saa spille Acteurerne med Lyst. — Vagtel er en fortrinlig Lystspil-Charakteer — og vel vedligeholdt — — naar de omtalte 3 Repliker forandres Lidt.

Stykket begynder excellent! — Der er mange ypperlige Ting deri. — Der er Sandhed deri og Natur! — men der er ogsaa — —

Dog min Frimodighed fører mig længere, end jeg har Ret til at gaae.

Tag mig nu ikke ilde op, hvad jeg — som bestemt for Vagtel — den første Characteer-Rolle i nye Stykker jeg glæder mig over — anseer mig forpligtet til at sige.

Med stor Respect for Deres store Naturgaver og det meget Elskelige i Digteren, som Deres Arbeider udtale

Rosenkilde.

NB. I. Lad det ikke gaae paa Mandag! Jeg f. Ex. kan ikke blive god til Mandag. —

NB. 2. Bare jeg ikke giorde bedre i at lade mine Bemærkninger blive herhiemme? — Nei! Da maatte jeg meget have taget feil af Forfatteren.

Til Forfatteren af Lystspillet Emma.