Danmarks Breve

BREV TIL: Adolph Marius Rosenkilde FRA: Henrik Hertz (1853-12-29)

Fra Hertz til Rosenkilde.
29de Decbr. 1853

Høistærede Ven. Jeg skylder Dem min Tak for Prøven *) igaar Formiddag. Deres Action, navnlig i alle Scener med Agathe, forekom mig fortræffelig. Der er kun een Scene, om hvilken jeg vil tillade mig en Bemærkning.

De er uden Tvivl enig med mig deri, at Holgersen lider af ondt Lune og let bliver ærgerlig over Andre, samt at han intet godt Øie har til de Fornemme ** ) ovenpaa. Ved Manons Nærværelse bøies han uvilkaarligt fra sit vredagtige Humeur og er paa sin Maade venlig mod hende. Jeg har søgt Interesse i denne Scene deri, at denne Mand, der i sit Hjem er en Bulderbasse, ligesom imod sin Villie røres af Manons barnlige Natur. Men videre tør han heller ikke gaae. Tager han en Stol, trækker Barnet til sig, klapper og kjæler for det, saa bliver han en almindelig Elsker af smukke Børn, og Noget af det Piquante i Situationen falder bort.

s. 132 For en gammel Skuespiller, som Dem, ere disse faa antydende Ord mere end tilstrækkelige.

Det skulde være mig kjært, om De vilde gaae ind paa det Anførte, da jeg troer, at Publicum ved en saadan Opfatning, vil interessere sig mere for Dem i den omtalte Scene, og at Barnet ogsaa derved vil synes interessantere ved sin ubevidste Magt over den vanskelige Mand.

Vi pleie altid at forstaae hinanden saa godt, saa jeg betvivler det heller ikke denne Gang.

Deres venskabeligst hengivne
Henr. Hertz.