Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Boe Søren Langhoff (1830)

IV. Breve angaaende Gjengangerbrevene.
Fra Boghandler Langhoff til Hertz.
Uden Datum (1830).

P. M. Bogtrykkeren var hos mig og yttrede Frygt for at indlade sig, med mindre ieg i alle Maader vilde være hans Garant; han erindrede mig om, hvad der ramte Martin og Reitzel for nogle Aar siden i Anledning af en Piece, der havde passeret Censur, men blev angivet for Pseudonymitet, og Reitzel maatte, uagtet han opgav Forfatteren, betale 200 Rdl., og da Bogtrykkeren Intet eiede, ligeledes for denne 200 Rdl.

At imidlertid Pseudonymitet oftere finder Sted, er jo vist; men her, hvor saa mange Forfattere diærvt angribes, er det dog virkeligt meget sandsynligt, hvortil Forbittrelsen vil kunne lede, da en Angivelse jo tillige rammer Forfatteren.

s. 137 At ieg, som saa lidet interesseret i Sagen, ei kan være Borgen for dette mulige Tilfælde, vil Deres Velædelhed finde rimeligt. Deres nærmere Bestemmelse imødesees.

Ærbødigst

Hr. Cand. jur. H. Hertz.
Langhoff.

I Anledning af dette udstedtes følgende Erklæring, der forseglet i 2 Vitterlighedsvidners Nærværelse overgaves Langhoff.

Undertegnede, der herved tilstaaer at være Forfatter til Gjengangerbrevene, erklærer, at han som saadan vil paatage sig Ansvaret for de mulige Følger, det omtalte Værks Publication kunde have for Udgiveren, Forlæggeren og Forhandlerne af samme.

Henrik Hertz.