Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Adolph Gottlob Stage FRA: Henrik Hertz (1831-02-21)

V. Brevvexling angaaende Lystspillet »Emma« med Dr. Ryge og Regisseur Stage.
Fra Hertz til G. Stage.
D. 21. Febr. 1831

Det er mig efter den første Opførelse af Lystspillet Emma særdeles behageligt at kunne ligesom ved mine foregaaende dramatiske Arbeider bevidne det samtlige ærede Personale min hjerteligste Tak for den Fliid, hvormed Stykket var indstuderet, og den Livlighed, det Ensemble, der charakteriserede hele Udførelsen.

Jeg bevæges saa meget mere til den Erklæring, som en Indsender i Kjøbenhavnsposten har besværet sig over Hr. Dr. Ryges *) norske Dialect. Uagtet jeg nu selv i Begyndelsen frapperedes noget over denne, maatte jeg dog, s. 142 efterhaanden som jeg blev mere fortrolig med den, erkjende, at det Skarpe i Dr. Mørks Charakteer, ja endog dennes Determineerthed i Raisonnementer og Handlemaade fandt i den valgte Dialect adskillige Understøttelsespunkter, og jeg troer, at den ærede Indsender vil ved et fortroligere Bekjendtskab med Udførelsen selv indrømme det. Derimod kan jeg ikke bifalde Kjøbenhavnspostens Yttring, at Dr. Mørks Rolle maa marqueres, fordi den er skildret usikkert og vaklende. Denne Paastand hidrører formodentligt fra, at Dr. Mørks Tale hist og her synes at forkynde os den ædle Mand, medens hans Handlinger have noget Uædelt; men heri ligger visseligt intet Vaklende. Cultur og Dannelse kunne lære os Følelsernes Sprog, men det er først af vore Handlinger det skal vise sig, om det Sprog, vi føre, har en dybere Grund. En Mand, der ene ledes af beregnende Klogskab og seer mere paa Udfaldet end paa de uædle Midler, hvormed dette ene kan realiseres, vil, uagtet Cultur og Dannelse have lært ham at besmykke sine Handlinger, ligefuldt staae for os som en Mand af tvetydig Charakteer; men ingenlunde som en Vaklende eller Usikker. Og dette kan netop anvendes paa Dr. Mørk. Skulde man derfor i Skildringen af s. 143 denne finde nogen Jesuitisme udtalt, da kan jeg Intet have derimod.

Efter at have nedskrevet Ovenstaaende i det Haab, at D. Vbh. vil gjøre Personalet og Hr. Dr. Ryge i Særdeleshed bekjendt med dets Indhold, tilføier jeg kun, at jeg ganske vil overlade det til Hr. Doctoren, om han ved Offentliggjørelse eller paa anden Maade vil gjøre noget Brug af det ovenfor Fremsatte.

Ærbødigst
Forf. til Lystspillet Emma.