Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Adolph Gottlob Stage FRA: Johan Christian Ryge (1831-02-22)

Fra Dr. Ryge til Regisseur STAGE.
d. 22. Februar 1831

Idet jeg herved pligt- og takskyldigst remitterer Dem Vedlagte, beder jeg Dem tillige s. 144 meddele den høistærede Forfatter af »Emma« Følgende:

1. at jeg paa den Anmodning til mig, som findes i Kiøbenhavnsposten for i Løverdags, allerede har svaret, hvad jeg som fremstillende Kunstner har anseet passende,

2. at jeg, hvis jeg i denne Anledning skulde finde et artistisk Forsvar nødvendigt, da agter at staae paa mine egne Been saa længe som muligt, men at det forresten er mig meget behageligt at have den Trumf i Baghaanden, som den høitærede Forfatter i Slutningen af sit Brev har været saa artig at tilbyde mig,

3. at jeg aldeles deler Hr. Forfatterens Mening, at Doctor Mørks Charakteer paa ingen Maade er vaklende, og at denne min Anskuelse netop har bevæget mig til at vælge en bestemt Udtale, for derved ogsaa at give Charakteeren en saa bestemt Form, som muligt; og veed jeg ingen Rolle, ved hvis Opfatning jeg troer tydeligere at have lagt for Dagen, at jeg er en tænkende Skuespiller, end netop ved denne.

Ærbødigst
J. Ryge, Dr.

S. T. Hr. Regisseur Stage.