Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-05-22)

Brevvexling angaaende Lystspillene »Onkel Jokums Idee« og »Den Yngste« samt nogle utrykte Scener af »Den Yngste«.
Fra J. L. Heiberg til Hertz.
D. 22. April 1854

Hvad angaaer »Tantes Planer *) , som hermed følger, da kan jeg, efter gjentagne Læsninger deraf, ikke komme fra den Mening, at dette Arbeide, som vistnok indeholder Træk, der røbe en virkelig Digter, dog ikke egner sig for Scenen, ialfald ikke for vort Publicum, som er vant til at forlange et Udbytte i en eller anden Betydning, af hvad der breder sig gjennem en heel Aftens eller saa godt som en heel Aftens Forestilling. For at et Stykke, som egentlig er uden al Begivenhed og Indhold, skal tilfredsstille, maa det være concentreret og kortfattet og For s. 146 fatteren bør ikke berøve sig den Fordeel, at det kan knyttes til andre Stykker af modsat Characteer, hvorved Aftenens Nydelse varieres og Monotonien undgaaes. Var Stykket kun af den halve Længde, og var der en anden Opløsning, end den usandsynlige, hvormed neppe Nogen vil sympathisere, da vilde jeg troe, at dette Arbeide med nogenlunde Held kunde bringes paa Scenen.

At »Et Offer« endnu ikke har været gjentaget for Abonnenterne, har ikke sin Grund i, at jeg skulde have besluttet at henlægge det, om jeg end ikke just har den Mening, at Theatret derved vilde geraade i Decadence. Jeg kan endog forsikkre Dem, at jeg har havt det et Par Gange paa mine foreløbige Repertoirer, men har paa Grund af tilstødende Omstændigheder maattet udslette det. Stykker, hvori min Kone har en stor og anstrengende Rolle, ere ikke saa lette at bringe paa Scenen, naar de ikke skulle komme i Collision med hendes øvrige Virksomhed for Scenen, som Theatret ikke kan undvære. At dette Stykke, som jeg for min Part sætter megen Priis paa, imidlertid ikke kan siges at have behaget, er et Factum, som det ikke kan nytte at skjule, ligesom og, at Publicum hellere seer min Kone i adskillige andre Roller end den, som hun udfører i »Et Offer«. s. 147 Det er muligt, at den lunefulde Smag kan forandre sig til næste Saison; i denne vil det vist ikke skee. Men jeg har ikke Noget imod at gjøre et Forsøg endnu i denne Saison, og ligesom jeg allerede længe har tænkt derpaa, har jeg heller ikke opgivet det, men maa afvente Leiligheden, som maaskee kan komme allerede i næste Uge.

Og hermed, høistærede Ven, har De mine Grunde for det Ene som for det Andet.

Deres hengivne
J. L. Heiberg.

Min Moder takker for Hilsenen. Hun befinder sig ret vel, skjøndt sengeliggende.