Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Henrik Hertz (1854-08-15)

Fra Hertz til Heiberg.
Hvidøre d. 15. August 1854

Kjære Ven! Omarbeidelserne i det medfølgende Manuscript findes Pag. — — — — foruden nogle Steder, hvis Forandring afhang af det Anførte. Til de sidste hører Fiorellas Monolog, der gaaer ud, da dens Indhold optages i den nye Scene mellem hende og Renzolla. Ved denne Optagelse i Dialogen vil, troer jeg, Selverkjendelsen af hendes Følelser for Tadeo vinde i Lidenskab og dramatisk Effect. Som De vil see, har jeg været opmærksom paa alle de af Dem paapegede Steder og gjort, hvad jeg formaaede. Deres Rettelse af »Skjæg« istedetfor »Haar« kan jeg ikke billige. I Mundheld og deslige Talemaader bruger man det stærkeste Udtryk. »Vent til Du faaer Skjæg paa Hagen« er for svagt. Spotten gaaer ud paa, at han ikke engang har enkelte Haar. s. 163 Naar denne sidste Rettelse forøvrigt er anbragt i Marginen, saa har udentvivl den Hurtighed, hvormed De ønskede at tilstille mig Manuscriptet, foranlediget det. Imod Molbechs Marginalrettelser har De som jeg tidligere opponeret meget.

Badescenens Forandring faldt mig meget vanskelig. Enhver Prøve af Fiorellas Kjøn maatte dog gaae ud paa Noget, der kunde være anstødeligt. Jeg har derfor ladet Renzolla med sit gode practiske Greb paa Tingene anstille en Prøve af en anden Art, og vil haabe, at den skal være af god Virkning. Et Par nye Repliker af Tadeo skjærpe end mere Fiorellas Beslutning at ville flygte.

Rollebesætningen har jeg herved den Fornøielse at lade medfølge. Fiorella er naturligvis skrevet for Deres Kone; men naar hun enten ikke finder sig oplagt til at udføre den, eller af sin Helbreds-Tilstand hindres deri, veed jeg ingen Anden end Jfr. Larcher. Men jeg vil haabe det Bedste, naar Deres Kone kommer hjem, styrket af Badene og af Reisen. Til Munken kan jeg ikke foreslaae nogen Anden end Schneider; enhver Anden vilde endnu mindre fylde ud. Naar den Schneider blot havde lidt mere Lune!

s. 164 Maatte nu Deres gode Mening om dette Stykkes Held paa Scenen gaae i Opfyldelse!

Deres hengivne
Henr. Hertz.