Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Henrik Hertz (1854-08-26)

Fra Hertz til Heiberg.
Hvidøre d. 26. August 1854

Kjære Ven! Jeg kommer til at uleilige Dem med en ny Rettelse, som De maaskee vil lee over, men som det Hensyn til vort anstændige Publicum, vi nu engang ere komne ind paa, vist vil gjøre nødvendig. Jeg er bange for, at man, da Talen just er om Kjønsforskjellen, vil finde noget tvetydigt i det oftere brugte Udtryk »Der stikker Noget under« i Begyndelsen af 3die Akts 6te Scene, saaledes som Ordene ere stillede ; og da denne Talemaade ogsaa forekommer i Mad. Sødrings Rolle, bør jeg, af Hensyn til hende, hellere være lidt for scrupuløs.

De rettede Steder følge vedlagt og kunne vel endnu sendes til Afskriveren.

Deres hengivne
Henr. Hertz.