Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-09-15)

Fra Heiberg til Hertz.
D. 15de September 1854

Min Kone har gjort et Forslag til en Forandring i »Den Yngste«, hvilket Forslag, da Meget synes mig at tale for det, jeg herved vil meddele Dem til nærmere Overveielse, saa s. 168 meget mere som Forandringen kan udføres med faa Pennestrøg.

Stykkets Titel bør ikke være »Den Yngste«, men »Sønnen i Huset«. Under denne spøgefulde Benævnelse gaaer den mandhaftige Fiorella i Familien, og især finder Faderen Behag i at kalde hende saaledes, ligesom ogsaa Tjeneren anbringer denne Benævnelse, hvor hun truer med Prygl. Herved bliver det sandsynligt, at Canneloro troer, at der virkelig er en Søn, og da den Gamle, paa det Spørgsmaal, om han ikke har en Søn, halvt i Spøg svarer Ja, vil han siden ikke træde tilbage, da han mærker, at det tages for Alvor. Det Usandsynlige i Stykkets Basis formildes herved ikke saa lidt. Hvor der i Fremgangen af Stykket er Leilighed dertil, maatte Benævnelsen jævnlig bringes Tilskuerne i Erindring. Endelig i sidste Act, hvor Fiorella med Kaarden i Haanden kræver de to unge Mænd til Regnskab, er der den stærkeste Leilighed til at bringe »Sønnen i Huset«, som Familiens Forsvarer, i Erindring. Og tilsidst, i Stedet for Slutningsrepliken, som ikke er andet end et Udbrud, hvis Slutningsvirkning ikke er meget lovende, kunde Fiorella sige, at hun fra nu af opgiver at være Søn, og heller ikke i sit Ægteskab vil være Manden, hvorpaa Tadeo kunde svare med et Par passende Slutningsord.

s. 169 Dersom De nu, Høistærede, er tilbøielig til at anbringe disse Forandringer, saa skal jeg, naar De underretter mig derom, sende Dem Deres Manuscript, for at De kan foretage dem deri. Men det Hele maatte gjøres snarest muligt.

Deres hengivne
J. L. Heiberg.