Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Henrik Hertz (1854-09)

Fra Hertz til Heiberg.
September 1854

Kjære Ven! Den mig meddelte Idee til en ny Titel for mit Stykke er, med dens Conseqvenser, ret sindrig. Men det er en Titel, der forudsætter et ganske andet Stykke end det, jeg har skrevet. Efter dettes Stemning og Grundtone er denne Titel med dens foreslaaede Anvendelse en Umulighed.

Allerede det første Forslag til de Forandringer, den ny Titel fordrer, viser dette. Naar Petrullo plumper ud med, at hans yngste Barn er en Søn, saa staaer dette ikke for mig som »en Usandsynlighed«, thi det gaaer ud af hans Characteer, fra hans Fortrydelse over at være sønneløs, og hans Ærgrelse over, at Canneloro er saa velsignet med den Artikel, og endelig af hans Naturs Ilterhed. Stykkets Basis blev, s. 170 synes mig, først usandsynlig, naar han kunde behandle den Sag spøgefuldt, eftersom han er en alvorlig Mand, der tager Livet svært, og ingensteds viser sig oplagt til Skjemt. — Fremdeles, naar denne Titel ønskes gjort gjældende i sidste Act, hvor Fiorella kræver de to unge Mænd til Regnskab, saa oversees det, at hun paa dette Sted, skjøndt endnu i Mandfolkedragt, dog aabenbart glemmer dette og stoler paa sit Frisprog som Fruentimmer, mens hun vel mindst venter sig en Udfordring; hun taler heller ikke til dem »med Kaarden i Haanden« — og jeg seer da heller ikke, hvorledes Titlen her skulde anvendes. Og dette synes mig heller ikke gjørligt i Slutningsreplikerne. Stykkets erotiske Midtpunkt, udtalt af Tadeo og Fiorella efter hvers eiendommelige Natur, finder her sin Opløsning; og denne reent lyriske Udgang, hvori Handlingens Uro efter min Forestilling skulde udhvile sig, og i det Punkt, Tilskuerne rimeligviis meest interessere sig for, vilde ikke være tjent med en spøgefuld Allusion af Fiorella paa hendes Forklædning, saa meget mindre som hun selv kort inden sin Flugt fortryder, at hun har indladt sig derpaa.

Jeg skulde vist gjerne lempe mig efter Deres Kones Forslag, saaledes som jeg oftere har gjort. Nu kan jeg kun takke hende for s. 171 den Interesse for mit Stykke, hendes Forslag i alle Tilfælde vidner om.

Deres hengivne
Henrik Hertz.