Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Ludvig Høedt FRA: Henrik Hertz (1854-10-01)

Fra Hertz til F. L. Høedt.
Kbhvn. 1ste Oktob. 1854

Høistærede! Jeg er meget nysgjerrig efter at vide, hvad Costume De har valgt til Colas Rolle. Sagen er, at jeg under Udarbeidelsen af denne Characteer for en Deel har havt de gamle italienske Masker for Øie, Scarramuccio, Mezzalino osv., der hos os ere bekjendte under Fælledsnavnet Pierrot. Cola har Storsnudethed, Cujoneri, Graadighed, Egennytte og vel ogsaa nogen Lystighed tilfælleds med dem. Men kan man nu i Dragt (Jeg tænker nærmest paa en viid, lys Dragt og lysegraa eller hvid bredskygget og maaskee høipullet Hat) og ved enkelte Træk i Fremstillingen, i hans Maade at staae og gaae, i haanlige Stillinger osv. minde om disse Masker? Det kunde idetmindste være en interessant Opgave at løse, naar den udførtes med den Smag og Kunst, man tør vente af Dem.

Paa en af Prøverne har jeg vel den Fornøielse at erfare, hvor nær De troer at kunne s. 172 gaae ind paa denne Idee. Af nogle Yttringer af Hr. Wiehe maa jeg næsten troe, at De selv allerede har tænkt Dem noget Saadant.

Deres ærbødige
Henr. Hertz.