Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Ludvig Høedt FRA: Henrik Hertz (1854-10-08)

Fra Hertz til F. L. Høedt.
Kbhvn. d. 8. Oktober 1854

Høistærede! Etatsraad Heiberg har igaaraftes meddelt mig, at De har afgivet Colas Rolle i »Den Yngste« og som Deres Grund dertil anført, at Deres Anskuelse af Rollen ikke kunde forenes med den, hvorefter jeg ønskede den udført. Dette har virkelig forundret mig. I de Par Ord, jeg for nogle Dage siden tilskrev Dem, yttrede jeg mig meget tvivlsomt om Muligheden af, i Spil og Costume at forene s. 173 Udførelsen af denne Rolle med de gamle italienske Masker, og jeg ønskede udtrykkelig at indhente Deres Mening derom, ikke at paatvinge Dem min. Jeg veed altfor vel, at Muligheden af deslige Ideer meget beroer paa, om de kunne smelte sammen med Skuespillerens Personlighed og med hans Opfatning af mange Enkeltheder i Rollen. Jeg omtalte min Idee som en Opgave, det kunde være interessant at løse, men uden at erklære det for afgjort, at den kunde løses.

Ifølge Ovenstaaende tvivler jeg ikke paa, at De beholder Rollen, hvilket jeg naturligviis helst seer. Men skulde De vedblive Deres Beslutning at afgive den, maa jeg endelig bede Dem tjene mig i, endnu idag at underrette mig derom.

Ærbødigst
Henrik Hertz.