Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Henrik Hertz (1854-10-25)

Fra Hertz til Fru Heiberg.
Kjøbenhavn 25. Oktober 1854

Bedste Fru Heiberg! De troer ikke, hvor nysgjerrig jeg er efter at vide, hvad De i Deres stille Sind tænker om »Den Yngste« og navnlig om Fiorella. At De har paataget Dem denne Rolle, takker jeg Dem meget for, og vil haabe, at den ikke vil være Dem ubehagelig at udføre. Har De en og anden Bemærkning at gjøre, saa veed De, jeg staaer til Tjeneste.

Det franske Costume fra Ludvig XIVs Tid, jeg har valgt, retfærdiggjøres ved, at Neapel paa den Tid stod under en fransk Prinds, og at Byen var oversvømmet af franske Kræmmere. Men forresten tog jeg meget Hensyn til den Beqvemmelighed, at baade Herrer og Damer dengang gik med langt lokket Haar, hvilket jo vil lette Fiorellas Forklædning.

s. 177 Dersom den neapolitanske Ivrighed og lette Opbrusen til Vrede kunde komme ret frem i Udførelsen af dette Stykke, især i Rosenkildes, Phisters, Mad. Sødrings og Jmfr. Andersens Roller, saa var det rart. Hos Fiorella træder det mere frem som Virkning af en energisk Characteer; dog er hun ogsaa meget ivrig i den 1ste Scene i III Act, hvor hun giver Tadeo de gode Raad, og jeg formoder, at De har tænkt Dem Adskilligt deri af komisk Virkning. Forøvrigt er de vigtigste Roller i dette Stykke i saa gode Hænder, at jeg med Hensyn til Udførelsen aldrig har været mere beroliget end dennegang.

Men jeg vil ikke længere optage Deres Tid. Hvormeget jeg glæder mig til Deres Udførelse af Fiorella, veed De, uden at jeg behøver at tilføie det.

Deres hengivne
Henr. Hertz.